‘พช.บุณฑริก’ เอามื้อสามัคคี ‘โคก หนอง นา พช.’ จ.อุบลฯ ปลูกผักสวนครัว-พืชสมุนไพร สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ภายใต้การอำนวยการของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายรัฐพงศ์ รุ่งธนศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอบุณฑริก พร้อมด้วย นางไพลิน ขาวแปลก พัฒนาการอำเภอบุณฑริก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำชุมชน และประชาชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคี พร้อมปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ณ แปลงพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Househole Lab Model for quality oflife : HLM) ของจ่าเอกประดับเกียรติ ประสมทอง จำนวน 3 ไร่ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับกิจกรรมการ Kick off เอามื้อสามัคคี ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปลูก หญ้าแฝก การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ และถอดบทเรียนจากกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ โดยจ่าเอกประดับเกียรติ ประสมทอง เจ้าของแปลง ได้แสดงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ว่า “รู้สึกโชคดีที่ได้รับโอกาสจากกรมการพัฒนาชุมชน ในการเข้าร่วมโครงการ และเป็นเป้าหมายของอำเภอกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้ ซึ่งเริ่มจากการเข้ารับการฝึกอบรมหลักกสิกรรมธรรมชาติ ทำให้ได้ความรู้ ได้เพื่อน และมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยตนเองมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา นอกจากนั้น ยังได้วางแผนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร และเป็นศูนย์แบ่งปันให้กับชาวบ้านและบุคคลทั่วไป ได้แวะเวียนมาเยือน พร้อมมอบผลผลิตภายในสวนเพื่อแบ่งปันให้กับคนอื่น สร้างความมั่นคงทางอาหารและแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคคลทั่วไป และสร้างภูมิรู้ให้กับผู้ที่สนใจด้วยความเต็มใจ”

โอกาสนี้นายรัฐพงศ์ รุ่งธนศักดิ์ ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวในกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ณ แปลง “โคก หนอง นา พช.” นายประดับเกียรติ ประสมทอง ซึ่งอำเภอบุณฑริก ได้คัดเลือกเป็นพื้นที่ดำเนินการแปลงตัวอย่าง (Kick off) กิจกรรมเอามื้อสามัคคีและเป็นแปลงต้นแบบในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของอำเภอบุณฑริก ในวันนี้ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” เป็นการต่อยอดโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การบูรณาการร่วมกันขององค์กรหลักในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ผมขอชื่นชมพี่น้องประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช. ซึ่งโครงการนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้หลายหน่วยงานเข้ามาเป็นที่ปรึกษา และให้การอบรมให้ความรู้ก่อนดำเนินการ 4 คืน 5 วัน เมื่อได้เรียนรู้แล้วให้นำมาปฏิบัติในที่ดินของตนเองให้ประสบความสำเร็จจนสามารถเป็นต้นแบบ แล้วพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนต่อไป กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในวันนี้ เป็นการแสดงออกถึงการเป็นจิตอาสา ประชาชนและส่วนราชการ เข้าร่วมในกิจกรรมปลูกพืชเลี้ยงดิน การห่มดิน อนุรักษ์ดิน อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน เนื่องในวโรกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม”

ขณะที่ นางไพลิน ขาวแปลก พัฒนาการอำเภอบุณฑริก เปิดเผยว่า “กิจกรรมเอามื้อสามัคคีกิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา พช. โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1)เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส เดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2)เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา เน้นการมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม 3)เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ซึ่งอำเภอบุณฑริก มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 189 แปลง เป็นพื้นที่ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) 1 แปลง และ พื้นที่ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน (HLM) จำนวน 188 แปลง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอีก จำนวน 46 ครัวเรือน สำหรับแปลง โคก หนอง นา นายประดับเกียรติ ประสมทอง บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสะโน มีพื้นที่ขนาด 3 ไร่ ได้รับการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการแปลงตัวอย่าง (Kick off) กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในระดับอำเภอ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการถอดองค์ความรู้อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้บูรณาการ การส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้ที่ใช้สำหรับย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์”

พัฒนาการอำเภอบุณฑริก กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “กรมการพัฒนชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่แปลงโดยปลูกผักสวนครัว เช่น กล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น พืชสวนครัว อื่นๆ โดยเฉพาะ ขิง ตะไคร้ กะเพรา โหระพา บวบ รวมถึงพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพา และพริก โดยเฉพาะการปลูกกระชาย ขิง ฟ้าทะลายโจร เพราะถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้ โดยพบว่าสารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อนอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับ ฟ้าทะลายโจร ซึ่งกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองแล้วว่ามีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ที่สามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ โดยให้รับประทานฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ วันละ 180 มิลลิกรัม เป็นเวลา 5 วัน จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย จะเห็นได้ว่าสมุนไพรไทยมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายจนทั่วโลกให้การยอมรับ จึงเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่สามารถนำมาช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนรอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ ขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ให้เกิดความต่อเนื่อง ให้เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆ หลายโรค รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และความรักห่วงใยพี่น้องประชาชน จากท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ธ.กรุงเทพ ขานรับมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน เริ่มเปิดลงทะเบียน 19 ก.ค.นี้
บทความถัดไปตร. เตรียมดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครอง สั่งคุ้มครองชั่วคราว ‘พล.ต.อ.วิระชัย’