‘พช.สิรินธร’ เอามื้อสามัคคี ‘โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน’ อ.สิรินธร สร้างความมั่นคงอาหาร ต้านโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.” กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมในแปลงโดยการปลูกไม้ 5 ระดับ พืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ และการทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน จากนั้น ได้เยี่ยมชมแปลงต้นแบบ โดยมี ส่วนราชการ กลุ่มองค์กร เครือข่าย สตรี และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ แปลง นางทิพย์เกษร พุ่มแก้ว บ้านโชครังสรรค์ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร ในการนี้ นายอำเภอสิรินธร ได้พบปะและมอบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล และให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาตนเอง หมู่บ้านและชุมชน

ทั้งนี้นางสาวญาดาภา หอมหวล พัฒนาการอำเภอสิรินธร กล่าวถึงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ว่า อำเภอสิรินธร เป็นอำเภอที่มีการดำเนินการเป็นจำนวนมาก โดยมีแปลงขนาด 1 ไร่ 109 แปลง ขนาด 3 ไร่ 177 แปลง ขนาด 15 ไร่ 1 แปลง รวม 287 แปลง และกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาแปลง ถือเป็นกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่วมเรียนรู้สร้างทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังหลักความรู้คู่คุณธรรม ตามวิถีแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เสียสละ มีความเพียร และเป็นการทำงานที่ได้หลัก 3 อย่าง คือ “ทำงานได้งาน ทำงานได้เพื่อน ทำงานได้พัฒนาตนเอง” จึงขอให้ครัวเรือนต้นแบบได้ใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และนำไปขยายผลสู่ชุมชนได้

การเอามื้อสามัคคี ถือเป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้กสิกรรมธรรมชาติ วางแผนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน ภายใต้แนวคิด “คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง” การแบ่งปันพันธุ์ไม้ และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การห่มดิน ทำปุ๋ยอินทรีย์ การบำรุงดิน การปลูกสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ตะไคร้ การปลูกหญ้าแฝก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไม้ 5 ระดับ (สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน กินหัว) จบกิจกรรมด้วยการท่องคาถา “เลี้ยงดิน ให้ดิน เลี้ยงพืช” และการเก็บอุปกรณ์ เมื่อเสร็จจากกิจกรรมลงมือปฏิบัติ ก็รับประทานอาหารร่วมกันโดยแต่ละคนนำอาหารมาจากบ้าน ซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำเกษตรมาแบ่งปันกัน และในระหว่างการรับประทานอาหารก็จะมีการแบ่งปันความรู้สึกดี ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ทำจริง
ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon