‘พช.สกลนคร’ จัดประกวดโครงการ 9 : 10 ปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามโครงการ 9 : 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร ณ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

1.เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริ พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยใช้ศาสตร์พระราชาเป็นกลไกการพัฒนาชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ ต่อยอด สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน และหนุนเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
2.เพื่อประเมินและจัดระดับหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3.เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริไปปฏิบัติ ในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสกลนครมีพื้นที่เป้าหมายการขับเคลื่อนดำเนินงาน จำนวน 22 หมู่บ้าน ประกอบด้วยอำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 15 หมู่บ้าน และอำเภอเต่างอย จำนวน 7 หมู่บ้าน โดยกำหนดให้มีการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ระดับจังหวัด ตามที่อำเภอได้คัดเลือกไว้รวม 9 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564
สำหรับหมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในแต่ละด้านคือ 1)ด้านเศรษฐกิจ 2)ด้านสังคม และ 3)ด้านสิ่งแวดล้อม (ด้านละ 1 หมู่บ้าน) รวม 3 หมู่บ้าน จะได้รับรางวัลงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน ๆ ละ 150,000 บาท รวม 450,000 บาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ธนกร’ ฟาดเพื่อไทย จวกเหล่าดาราโวย ตร.สลายม็อบ ลั่นทำผิด กม.-ใช้ความรุนแรง ให้อยู่ข้างม็อบได้อย่างไร
บทความถัดไปอย่าสั่งซื้อ! ชุดตรวจ COVID-19 Home Test จากเกาหลี เสี่ยงแปลผลผิดพลาด