‘จ.ร้อยเอ็ด’ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ปลูกสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ปลูกสมุนไพรไทย ต้านภัยโควิด 19” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร-สมาชิกสภา อบต.ดงครั่งน้อย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย/รพ.สต.ดงครั่งน้อย ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเลิศตำบลดงครั่งน้อย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และพี่น้องประชาชนตำบลดงครั่งน้อย เข้าร่วมกิจกรรม ณ แปลงสมุนไพรรวมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ปลูกสมุนไพรไทย ต้านภัยโควิด 19” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกสมุนไพรไทย ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด เพื่อเป็นแปลงสมุนไพรรวมตำบลดงครั่งน้อย และเพิ่มแหล่งความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยพืชสมุนไพรไทย เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านภัยโควิด-19 จำนวน 3 แปลงได้แก่
1.1 แปลงฟาร์มชุมชน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1.2 แปลง โคกหนองนา นายประมวล ศรีฮาด หมู่ที่ 12 บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1.3 แปลง โคกหนองนา นางบุบผา ทวินันท์ หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเลิศตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย ได้จัดกิจกรรมการแบ่งปัน ต้นกล้าเมล็ดพันธ์ กิ่งพันธ์ สมุนไพร เช่น กระชาย ขิง ข่า ฟ้าทะลายโจร ที่ได้จากศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธ์ตำบลดงครั่งน้อย ให้กับผู้นำ ทั้ง 13 หมู่บ้าน เพื่อนำไปปลูกในถนนกินได้ของทุกหมู่บ้านของตำบลดงครั่งน้อย ทั้ง 13 หมู่บ้าน พร้อมทั่งแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
3) กิจกรรมปันรัก ปันสุข มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ไข่ไก่ พืชผักสวนครัว ผลผลิตทางการเกษตร ที่ได้จากการเพาะปลูกในชุมชนตำบลดงครั่งน้อย ทั้ง 13 หมู่บ้าน ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอเกษตรวิสัย ที่ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 โดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเลิศตำบลดงครั่งน้อย และพี่น้องชาวตำบลดงครั่งน้อย ได้ร่วมกันบริจาค รวมมูลค่า 50,000 บาท โดย มอบผ่านนายอำเภอเกษตรวิสัย และทีม ผอ.โรงพยาบาลอำเภอเกษตรวิสัย

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ว่า เป็นการร่วมกันสร้างความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ด้วยการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน รอบ 2 ขับเคลื่อนให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว มากกว่า 10 ชนิด เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน และขยายผลในการปลูกพืชสมุนไพรที่เป็นได้ทั้งอาหารและยารักษาโรค นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันและบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัดหรือป้องกันการติดเชื้อได้ นับเป็นหนึ่งแนวทางการพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคงด้านอาหารได้อย่างยั่งยืน

นายอภิชาติ อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย เปิดเผยว่า กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ปลูกสมุนไพรต้านภัยโควิด 19” เป็นกิจกรรมหนึ่งตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นการบริหาร แบบคนจน โดยเริ่มจากใครมีอะไรก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งความสามัคคีนี้เองจะทำให้ประเทศชาติของเราได้หลุดพ้นวิกฤติหลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจ วิกฤติภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิกฤติความขัดแย้งทางสังคม และวิกฤติโรคระบาดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ โดยเฉพาะภัยจากโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งประชาชนได้ร่วมกันปลูก พืชสมุนไพร ที่มีสามารถ เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรค ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี

นายนิพนธ์ นครวงศ์ ประธานคณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเลิศตำบลดงครั่งน้อย กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลดงครั่งน้อยได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกพืชสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณทางยามากมาย เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรค ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย อาทิเช่น ขิง ข่า กระชาย ฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสาร “แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide)” ที่สามารถยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ ทำให้ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงมีอาการดีขึ้น และมีส่วนช่วยในการป้องกันปอดอักเสบ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้เตรียมแปลงสำหรับปลูกพืชสมุนไพร ด้วยการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความสมบูรณ์ในแปลงเพาะปลูก กำจัดวัชพืช พรวนดิน ห่มดิน “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อเตรียมพื้นที่แปลงให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก ตลอดจนเตรียมต้นพืชสมุนไพรเพื่อนำไปเพาะปลูก และจัดกิจกรรมการแบ่งปัน ต้นกล้าเมล็ดพันธ์ กิ่งพันธ์ สมุนไพร ที่ได้จากศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธ์ตำบลดงครั่งน้อย ให้กับผู้นำเพื่อนำไปปลูกในถนนกินได้ของทุกหมู่บ้านของตำบลดงครั่งน้อย พร้อมทั่งแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนาชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1)เพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
2) ใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
โดยมีเป้าหมายเพื่อ ให้ผู้นำชุมชนมีความสามารถในการขับเคลื่อน บูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน ให้เกิดความรักความสามัคคี ชุมชนมีการบริหารจัดการให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหาร มีภูมิคุ้มกันและมีสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คนในชุมชนลดรายจ่าย และมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นชุมชนมีความเกื้อกูล มีความรัก ความสามัคคี สู่ความยั่งยืนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เรือเยาวชนฯ ปีนี้ เริ่มรับสมัครแล้ว!!! ใครพร้อมด่วนเลย!!
บทความถัดไปโควิดทุบหุ้นไทยร่วง 17.15 จุด หลังยอดติดเชื้อทะลุหมื่นต่อ ทำนักลงทุนผวาเทขายลดความเสี่ยง