พัฒนาการจ.ร้อยเอ็ด ขานรับนโยบายพช. เดินหน้าโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจกับ “ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ ระดับประเทศ ปี 2564 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด (งบเงินกู้) ปี 2564 (เพิ่มเติม) โดยมี นายกฤษณพงษ์ หงษ์ทะนี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพัฒนากรประสานงานตำบลดงครั่งน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวตำบลดงครั่งน้อย ทั้ง 13 หมู่บ้าน ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ปีงบฯ 2564 (เพิ่มเติม) ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยพร้อมเพรียง

ด้วยท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) เห็นความสำคัญและเพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชน จึงเปิดโอกาสให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการรับสมัครครัวเรือน ที่มีความพร้อมและมีความสมัครใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบลการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (งบเงินกู้)ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชนบท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสุข ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยได้จัดทำโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจแปลงปลูกผักสวนครัวแปลงรวมในพื้นที่สาธารณะของบ้านโพนทอน หมู่ที่ 3 ตำบลดงครั่งน้อย ที่ได้ดำเนินการจากการขับเคลื่อนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างคลังอาหารในชุมชน ซึ่งผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลดงครั่งน้อย ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ชาวตำบลดงครั่งน้อย ก็สามารถอยู่ได้โดยไม่มีผลกระทบในเรื่องอาหารพร้อมแบ่งปันให้ชุมชนอื่นได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon