มรส. ร่วมผลักดันดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์สู่ผลงานปริศนาธรรมผ่านนิทรรศการ “นัยกายนคร” หวังยกระดับและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมผลักดันผลงานดุษฎีนิพนธ์ของบุคลากรสายวิชาการ แสดงผลงานเชิงประจักษ์ พร้อมยกระดับศักยภาพความเป็นผู้สอนพัฒนาความสามารถผ่านการตกผลึกความคิด มุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ  เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการแสดงนิทรรศการ “นัยกายนคร” ผลงานจากการศึกษาวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง “ถอดรหัสปริศนาธรรมท้องถิ่นชุดกายนคร โรงมหรสพทางวิญญาณสะท้อนภาพสัญลักษณ์ การเปลี่ยนรูปความนัยภาษาแบบใหม่ของงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย” ของ ผศ.ชัญญา อุดมประมวล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและผลักดันให้เกิดความสำเร็จ ด้านการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กร การได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานของอาจารย์ เพื่อให้ได้แสดงออกถึงศักยภาพและการยกระดับในตัวบุคคล ร่วมพัฒนาองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ การศึกษาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเป็นการบ่งบอกถึงการตกผลึกทางความคิด ตลอดการมีความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ ของผู้เรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยพร้อมผลักดันและส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทุกมิติของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานที่พร้อมจะแสดงและเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนและสร้างประโยชน์สู่สังคมต่อไป

Advertisement

สำหรับการแสดงนิทรรศการ “นัยกายนคร” เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ถอดรหัสปริศนาธรรมท้องถิ่นชุดกายนคร โรงมหรสพทางวิญญาณ สะท้อนภาพสัญลักษณ์ การเปลี่ยนรูปความนัยภาษาแบบใหม่ของงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย เป็นผลงานปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผศ.ชัญญา อุดมประมวล บุคลากรสายวิชาการ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งเกิดจากกระบวนการ วิธีการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล วรรณกรรมท้องถิ่น ภาษาลายลักษณ์ ภาษาภาพลักษณ์ สู่แนวทางการสร้างงานทัศนศิลป์ร่วมสมัยที่มีความแปลกใหม่ แสดงถึงความหมายของปริศนาธรรมในเชิงสัญลักษณ์ นามธรรม และรูปธรรม สร้างรูปลักษณ์ใหม่ตามทัศนะ มีความหลากหลายทั้งทางด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ ตลอดถึงวิธีการนำเสนอ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สรุปองค์ความรู้ทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ เชื่องโยงสุนทรียะเชิงอุดมคติทั้งที่รับรู้ได้ด้วยสัญญะแฝงสาระ และความนัย ผ่านเนื้อหาคำสอนภายใต้กายนคร ที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและทางศิลปะแก่ผู้ที่สนใจได้ ซึ่งมีการเปิดให้ชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image