‘อัยการธนกฤต’ผอ.นิติวัชร์ เเนะวิธีเเก้ปัญหาสภาพัทยาล่มหลังสมาชิกลาออก

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล

“อัยการธนกฤต”ผอ.นิติวัชร์ เเนะวิธีเเก้ปัญหาสภาพัทยาล่มหลังสมาชิกลาออก ให้กลับไปใช้วิธีเลือกตั้งตามกฎหมายปกติ ระบุไม่น่าจะคัดเลือกแต่งตั้งตามประกาศ คำสั่งหัวหน้า คสช. ได้แล้ว เหตุประกาศ คำสั่งหัวหน้า คสช. ข้อบังคับมหาดไทย สิ้นสภาพไปในตัวเอง หากไม่แน่ใจ ควรหารือไปกฤษฎีกา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ให้ความเห็นกับมติชน ถึงปัญหาข้อกฎหมายกรณีสมาชิกสภาเมืองพัทยาลาออก ความว่า ตามที่สมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวนหนึ่งได้ลาออกทำให้จำนวนสมาชิกสภาที่เหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง และทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาที่เหลืออยู่ต้องสิ้นสุดลงไปด้วย และสภาเมืองพัทยาไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ ได้เกิดมีปัญหาข้อกฎหมายในการดำเนินการเพื่อให้ได้สมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดใหม่ ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ในเรื่องนี้ ผมขอให้ความเห็นส่วนตัวทางวิชาการในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

เมื่อพิจารณาประกาศ คสช.ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่ง แล้วให้ใช้วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาแทน และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ที่กำหนดให้กรณีที่สมาชิกสภาเมืองพัทยาว่างลงให้ดำเนินการตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 85/2557 แล้วจะเห็นได้ว่า ประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ดังกล่าวใช้บังคับกับสถานการณ์ในช่วงเวลาที่ คสช.บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้น ที่ให้งดการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลโดยคณะกรรมการสรรหา ให้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาแทน แต่ปัจจุบันนี้ คสช.ได้สิ้นสภาพไปแล้วภายหลังมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง และเมืองพัทยาไม่อยู่ในสถานการณ์ที่มีการประกาศให้งดการจัดการเลือกตั้งเหมือนช่วงเวลาที่ คสช. บริหารประเทศอยู่

ดังนั้น เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาเมืองพัทยาว่างลง การดำเนินการเพื่อให้ได้สมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดใหม่ จึงไม่น่าจะสามารถใช้วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 85/2557, คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 1/2557 ดังกล่าว และข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้อีกต่อไป

Advertisement

โดยการดำเนินการเพื่อให้ได้สมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดใหม่ น่าจะใช้วิธีการเลือกตั้งบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นวิธีการตามปกติทั่วไปของบ้านเมืองที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารของ คสช. และไม่ได้มีการประกาศให้งดจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอีกต่อไปแล้ว

ดังนั้น เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้สิ้นสุดไปแล้วทั้งหมด ประกาศ คสช. คำสั่งหัวหน้า คสช. รวมทั้งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว ในการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว ย่อมสิ้นสภาพไปในตัวเองด้วย การดำเนินการเพื่อให้ได้สมาชิกสภาเมืองพัทยาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ จึงควรที่จะดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามปกติของกฎหมายดังที่ได้กล่าวไป ซึ่งหากเมืองพัทยาเห็นว่า มีปัญหาข้อกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ ก็อาจจะพิจารณาหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้ได้ความชัดเจนได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image