‘ผบ.ทสส.’มอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี’64

เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.) พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2564 โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับกำลังพลทหาร-ตำรวจ ที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดำเนินชีวิต

สำหรับผลการประกวดผลงานในปีนี้ มีหน่วยและกำลังพลที่ได้รับรางวัล จำนวน 10รางวัล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหาร โดย กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31(นพค.31) สำนักงานพัฒนาภาค 3(สนภ.3) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) จ.น่าน และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นพค.25 สนภ.2 จ.หนองคาย ประเภทหน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกองทัพบก หน่วยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จ.พิษณุโลก และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 210(มทบ.210) จ.นครพนม


ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ โดยกองทัพเรือ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านสองห้อง ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จ.ตราด
ประเภทครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต โดยกองทัพอากาศ กำลังพลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พ.จ.อ.นราวิชญ์ เพ็งแก้ว สังกัด กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ พ.จ.อ.พฤทธิ์ ประทุมมาศ สังกัด กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) หน่วยที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองร้อยตชด.ที่ 434 จพัทลุง และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ กองบังคับการฝึกพิเศษ ตชด.จ.เชียงใหม่


การประกวดผลงานฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลทหาร-ตำรวจได้น้อมนำ พระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปปฏิบัติแล้วยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและพร้อมเป็นต้นแบบในการนำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่ภาคประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon