ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานครคนใหม่

ปลัดกรุงเทพมหานคร คนที่ 20 รับไม้ต่อจาก ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม.คนปัจจุบัน ที่นับ
ถอยหลังเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2564 นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขจิต ชัชวานิชย์ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

เกิด 7 มกราคม 2506 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก

เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 8 ผู้อำนวยการกอง กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการ ระดับ 8 ผู้อำนวยการเขตคลองสาน ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัด กทม. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และรองปลัด กทม.

ล่าสุดขึ้นแท่น ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร

มีเวลาโชว์ฝีไม้ลายมือบริหาร 2 ปี เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2566

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ธีรัจชัย’ ชี้ ก.อ.ลงโทษวินัยร้ายแรง ‘เนตร’ สมควรกระทำ ยังติดใจถ้อยคำในหนังสือ หวั่นกลัวไม่ถึงขั้นไล่ออก
บทความถัดไปเจาะน้ำบาดาลต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์ก่อนนำไปใช้ เพื่อความปลอดภัย ได้มาตรฐาน