จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม ‘มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน’ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานการดำเนินงานฯ โดยมี นายเริงวิทย์​ ถนอมแสง​ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการมอบรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. พิธีอัญเชิญและรับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านตาหยวกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. พิธีรับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายสุพจน์ พรมโคตผู้นำ อช.(ชาย) ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
3. พิธีรับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นางสาวจิรวรรณ สิทธิศักดิ์ ผู้นำ อช. (หญิง) ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี
4. พิธีรับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
5. พิธีรับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
6. พิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ได้แก่ พัฒนาการอำเภอ จำนวน 4 ท่าน พัฒนากร จำนวน 20 ท่าน
7. พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ให้กับกองทุนชุมชนที่มีผลการคัดเลือกกิจกรรมกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ (กิจกรรมการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด) จำนวน 2 ประเภท ได้แก่

– โล่กองทุนชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับดีเด่น ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองคูณกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
– โล่กองทุนชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับดีเด่น ได้แก่ บ้านคางฮุง หมู่ที่ 5 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคน ได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 และเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระหว่างผู้นำชุมชนดีเด่นภาคีการพัฒนา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ในการนี้นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัด “มหกรรม รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อพสกนิกร ชาวไทย ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของ ปวงชนชาวไทยและการได้รับพระราชทานโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ย่อมแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงมุ่งมั่นและเปี่ยมล้นด้วยน้ำพระราชหฤทัย ในการที่จะให้พวกเราได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางการดำรงชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ การจัดงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564ในวันนี้ เป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่าทุกท่านในที่นี้ คือ ผู้ที่ทำงานอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ร่วมกันแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับโล่รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลสิงห์ทอง จากกระทรวงมหาดไทย และใบประกาศเกียรติคุณ ขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ที่จะสืบทอดอุดมการณ์แห่งการทำความดี เพื่อแผ่นดินสร้างความรัก สร้างพลังแห่งความสามัคคี เทิดทูนและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อร่วมพัฒนา ประเทศชาติของเรา ให้เกิดความอยู่เย็น เป็นสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปชป. ยันพรรคไม่ได้เปรียบ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ย้ำจะแพ้ หรือชนะ อยู่ที่ประชาชน
บทความถัดไป‘อนุชา’ เร่งสร้างความตระหนักรู้ ‘ป้องกันติดเชื้อแบบครอบจักรวาล’ เหตุไทยเจ้าภาพประชุมเอเปคปีหน้า