ประกาศกฎกระทรวง คงภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมน้ำตาล อัตราเดิมอีก1 ปี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่27 ก.ย.เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแผ่กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๖)พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนาม ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราภาษีสรรพสามิต

สำหรับสินค้าเครื่องดื่มบางประเภท และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่ม

ข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ในอัตราเดิมออกไปอีกหนึ่งปี

จากช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจนถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ และเลื่อน

ระยะเวลาในการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าดังกล่าวในระยะต่อไปออกไปอีกหนึ่งปี เพื่อเป็น

การเยียวยาผู้ประกอบอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นายกเล็กนครนนท์ตรวจเจ้าพระยา พบน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง ชี้ยังรับไหว จัด จนท.เฝ้าระวัง 24 ชม.
บทความถัดไปโฆษก ทอ. แจงรื้อระบบจัดหายุทโธปกรณ์ เพื่อความถูกต้อง ยึดประโยชน์สูงสุด