ครม. ตั้ง ‘ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์’ เป็นเลขาธิการ ก.พ. คนใหม่ – ไฟเขียว ตั้ง 2 บอร์ด กฟผ.

ครม. ตั้ง ‘ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์’ เป็นเลขาธิการ ก.พ. คนใหม่ – ไฟเขียว ตั้ง 2 บอร์ด กฟผ.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายทวี แสงสุวรรณโณ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมทางหลวงชนบท ให้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายสุวิช ธรรมปาโล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้ง นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปี ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564

ครม.อนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2564 – 2565 จำนวน 7 คน โดยให้คงองค์ประกอบเดิมของคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2562 – 2563 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้

1. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ) ประธานกรรมการ
2. อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หรือผู้แทน กรรมการ
3. อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือผู้แทน กรรมการ
4. ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
5. ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
6. นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล [รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และที่ปรึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)] กรรมการ
7. นายกสมาคมฟุลไบรท์ไทย กรรมการ

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

1.1 นายดนุชา พิชยนันนท์
1.2 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
1.3 นายอนันต์ แก้วกำเนิด
1.4 นายวันชัย พนมชัย
1.5 ศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ
1.6 รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด
1.7 ศาสตราจารย์ปิยะมิตร ศรีธรา
1.8 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
1.9 ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
1.10 ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล

2. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ

2.1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
2.2 นายกลินท์ สารสิน
2.3 รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม
2.4 นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
2.5 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
2.6 ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
2.7 นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช
2.8 รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ
2.9 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
2.10 นายทศพร ศิริสัมพันธ์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและไม่ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอการแต่งตั้ง นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนี้ 1. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง เป็น กรรมการ 2. รองศาสตราจารย์ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย เป็น กรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ครม.รับทราบผลเจรจาสิทธิการบิน “ไทย-คาซัคสถาน”
บทความถัดไปเขตสุขภาพระดมฉีด 1 แสนโดส/วัน สธ.ล็อกเป้าเปิด 10 จว. 1 พ.ย. วัคซีน 50%