รอง ผบ.ตร. เผยระดมสมองเตรียมแก้ขาดแคลนกำลังพล ทำโครงการบ้านพักน่าอยู่ จัด ผช.พงส.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พล...ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานนโยบายการพัฒนางานอำนวยการ กล่าวสรุปผลการทำงานของคณะทำงานฯ ที่ผ่านมา ว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาคณะทำงานนโยบายการพัฒนางานอำนวยการ ได้ร่วมระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจหลากหลายประเภทงาน หลากหลายหน่วยงาน หลากหลายช่วงอายุ ได้มุ่งมั่นยกระดับเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติด้านงานอำนวยการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และประชาชนโดยมีผลการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

ด้านบริหารงานกำลังพล แก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลโดยวิเคราะห์อัตรากำลังพลในปัจจุบัน สถานภาพความขาดแคลนในละสายงาน และพัฒนานโยบายการจัดสรรอัตราเงินเดือนที่มีอย่างจำกัดเพื่อสรรหากำลังพลในสายงานต่างๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 16,017 ตำแหน่งเช่น สายงานป้องกันปราบปราม พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน นักวิทยาศาสตร์ ประมวลผล กองร้อยควบคุมฝูงชนหญิง ครูตำรวจตระเวนชายแดน การจัดตั้งหน่วยงานและวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง ตอบสนองนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ บช.. ศูนย์ฝึกอบรม บช.. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลแห่งชาติ (ศรชล.) การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมให้หน่วยงานต่างๆ ด้านการพัฒนากำลังพล กำหนดแผนแม่บทพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ Police HRD Blueprint เพื่อวางกรอบการพัฒนาข้าราชการตำรวจอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และครอบคลุมกำลังพลทั้งหมดกว่า 220,000 นาย อีกทั้งทำให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกด้าน และสอดคล้องกับระบบงบประมาณ โดยกำหนดให้มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนา Competency Base HRD

การกำหนดแนวทางพัฒนาทรัพยากรของ ตร.ในโลกวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาข้าราชการตำรวจ ได้แก่ ปรับแผนการฝึกอบรม สร้างการเรียนรู้แบบผสมผสาน เปลี่ยนผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากในห้องเรียนสู่การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลการปฏิบัติหน้าที่แบบ New Normal การทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่ต้องเสนอ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ .ตร. ให้ความเห็นชอบ สืบเนื่องจากหลักสูตรการฝึกอบรมตำรวจ มีจำนวนมากถึง 75 หลักสูตร ต้องได้รับการอนุมัติจาก .ตร.ก่อน ทำให้ขาดความคล่องตัวจึงมีการพิจารณาเพื่อนำเสนอ .ตร.ทบทวนให้เฉพาะหลักสูตรที่ก่อให้เกิดสิทธิผูกพันด้านการบริหารงานบุคคลเท่านั้น ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก .ตร. นอกเหนือจากนั้นให้อยู่ในอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ด้านสวัสดิการ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสวัสดิการความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจและครอบครัวตอบสนองนโยบายของ ผบ.ตร. โดยจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน

ด้านงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ วางระบบงบประมาณ ทั้งงบประมาณปกติ งบประมาณเบิกแทนส่วนราชการอื่น งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม รวมทั้งเงินนอกงบประมาณและกองทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ กระทรวง หรือจังหวัด พิจารณาปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุ ตร. ทั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมรับปัญหาขาดแคลนงบประมาณในปีงบประมาณ ..2565 ตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมโดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ ได้แก่ อัตราการจัดยุทโธปกรณ์ประจำกาย อัตราการจัดยุทโธปกรณ์ประจำชุดปฏิบัติการ และอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ประจำหน่วยงาน

ด้านระบบงาน จัดส่วนสนับสนุนงานสอบสวน และผู้ช่วยพนักงานสอบสวนให้กับทุกสถานีตำรวจ เพื่อช่วยลดภาระของพนักงานสอบสวนพัฒนาระบบงานสอบสวนในสถานีตำรวจ โดยจัดทำเป็นโครงการสถานีตำรวจทดลอง จำนวน 21 แห่งทั่วประเทศ

ด้านการใช้ประโยชน์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มุ่งเน้นการใช้ในการปกครอง ดูแล และบำรุงรักษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แสวงหาที่ดินราชพัสดุเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากกรมธนารักษ์ สำนักงาน ... หรือหน่วยงานอื่น

พัฒนาแนวคิด Police Complex หรือการบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกมิติ หรือ mix use ทั้งส่วนที่เป็น ที่ทำการ ที่พักอาศัย พื้นที่สันทนาการ และพื้นที่สวัสดิการ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดิน งบประมาณ และสามารถพัฒนาสวัสดิการให้กับกำลังพลในสังกัด

ส่วนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาแอพพลิเคชัน แทนใจ ตามนโยบายของ ผบ.ตร. เพื่อเป็นฐานข้อมูลกำลังพล สิทธิและสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ รวมทั้งระบบ Office AutoMation ซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการตำรวจ สามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และข้อมูลข่าวสารสำคัญของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นช่องทางสื่อสารภายในหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง พัฒนาระบบการรายงานและประมวลผล เพื่อลดภาระและขั้นตอนทางธุรการ สถานีตำรวจหรือผู้ปฏิบัติ สามารถบันทึกการรายงานข้อมูลเพียงครั้งเดียว ระบบจะดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผล ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสามารถเรียกดูข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนำไปใช้กำหนดนโยบายในการดำเนินการ ขณะนี้นำร่องในงานจิตอาสาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการปฏิรูปตำรวจในระยะเร่งด่วนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และการปฏิรูปโดยกฎหมาย โดยสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ .. … ของรัฐสภา

พล...ปิยะกล่าวว่า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ปัญหาโรคระบาดที่ยังต้องเผชิญในปี ..2564 รวมทั้งการได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง การขาดแคลนกำลังพลซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอการสอบบรรจุในปี 2563-2564 คณะทำงานนโยบายการพัฒนางานอำนวยการ มุ่งมั่นที่จะสานต่อและพัฒนาการทำงานในทุกด้าน โดยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระบบริหารจัดการ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็น Back Office ที่เข้มแข็งให้กับฝ่ายปฏิบัติการทุกฝ่าย งานบริหาร จะต้องเป็นงาน เสนาธิการที่คอยสนับสนุนในทุกๆ เรื่องของงานตำรวจให้ไปข้างหน้าได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไฟเซอร์ล็อตแรก 2 ล้านโดส ถึงไทยพรุ่งนี้ อนุทิน เตรียมรับ เร่งฉีดเด็ก 12-17 ปี
บทความถัดไปทะลุฟ้า ยุติม็อบ 28 ก.ย. ป้าเป้า เปลือยกายหน้าคฝ. ผู้ชุมนุมถูกจับเพียบ บางรายถูกทำร้ายบาดเจ็บ