สยามคูโบต้า โชว์วิสัยทัศน์หนุนเกษตรอัจฉริยะ ชี้ราคาพืชเริ่มขยับ จีดีพีโตได้3%

นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท คงจุดยืนการเป็น นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการในการทำการเกษตรด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร และโซลูชั่น ให้มีความแม่นยำมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต นำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมตั้งเป้าหมายยกระดับภาคเกษตรกรรมของอาเซียนให้มั่นคงเติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับเทรนด์โลก ปี 2030 ตามนโยบายของคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น วางแนวทางดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาสินค้าเพื่อสานต่อความยั่งยืนทั้งด้านอาหาร น้ำ และสิ่งแวดล้อม โดยกลยุทธ์เน้นสร้างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก GMB (Global Major Brand) ให้เกิดขึ้นจริง พร้อมเป็น The Most Trusted Brand ของเกษตรกรทั่วโลก

นายทาคาโนบุ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคเกษตรไทย นั้น ทำให้เกิดแรงงานคืนถิ่นกลับสู่ภาคเกษตรมากขึ้นกว่า 1.6 ล้านคน ส่งผลให้เกิดความต้องการการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วงแรกนั้นสินค้าทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากการส่งออก เนื่องจากความต้องการของต่างประเทศที่ลดลงจากเศรษฐกิจหดตัว รวมไปถึงปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าว และมันสำปะหลัง แต่ในปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเริ่มกลับมาอยู่ในเกณฑ์ดีทำให้สถานการณ์ส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้น

” บริษัทมองว่าภาพรวมสถานการณ์ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรครึ่งปีหลัง ยังมีแนวโน้มที่ดี โดยคาดการณ์จีดีพีภาคเกษตรไทย เติบโต 2-3% และจีดีพี ภาคเกษตรของกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักอยู่ที่ 6% การจัดส่งสินค้าให้ทันกับความต้องการ มีความท้าทายมาก ด้วยการผลิตอาจกระทบจากภาวะโรคระบาดทำให้เกิดการหยุดผลิตเป็นบางช่วง อย่างไรก็ตามสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นจากการใช้มาตรการ Bubble & Seal และการเร่งจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท ยังมีแผนการเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อให้พร้อมส่งมอบสินค้าให้ทันกับความต้องการของตลาด ” นายทาคาโนบุ กล่าว

นายทาคาโนบุ กล่าวต่อว่า ด้านการให้บริการลูกค้า บริษัทยังรักษาระดับการให้บริการลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด โดยดูแลเรื่องความสะอาดปลอดภัย พร้อมเคร่งครัดต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 ในการเข้าไปปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือใหม่ๆ มาปรับใช้ในองค์กร เข้าสู่ยุค Digital Transformation เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานแบบนิวนอร์มอล และเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ อาทิ รถดำนาเดินตาม 4 แถว โดรนเพื่อการเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ และรถปลูกผัก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนทำการเกษตร โดยนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น และการศึกษาวิจัยของทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ เข้ามาพัฒนาประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรของไทย

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า เครื่องจักรกลการเกษตร เป็นยอดขายหลักของบริษัท ได้แก่ แทรกเตอร์และรถเกี่ยวนวดข้าว มียอดขายเพิ่มขึ้น ลูกค้าเก่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นกว่า 30% เพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูก อีกทั้งราคาพืชผลทางการเกษตรโดยรวมมีทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจเข้ามาทำการเกษตรมากขึ้น โดยจากแนวโน้มการใช้งานของลูกค้าปัจจุบันบางส่วนที่มีการหันมาใช้สื่อออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียและดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการเกษตร แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ภาคการเกษตรปี 2564 บริษัทคาดการขยายตัวจากปัจจัยบวกเรื่องสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรมากขึ้น โดยคาดว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก แต่คงมีความเสี่ยงจากสถานการณ์พายุฤดูฝนที่เกิดขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุด รวมถึงความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดโควิด-19 มีผลต่อการส่งออกของสินค้าเกษตร

” ครึ่งปีหลังน่าจะมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น โดยมีปัจจัยบวกที่ทำให้ภาคการเกษตรของไทยกลับมาดีขึ้น เกิดจากการมีแรงงานกลับสู่ภาคเกษตร ด้านการส่งออก ตลาดมีความต้องการสินค้าเกษตรก็เพิ่มขึ้น จากการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจของโลก รวมทั้งค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง นอกจากนี้ ยังมีความต้องการของพืชมูลค่าสูงใหม่ ๆ เช่น สมุนไพรและผลไม้ สินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ด้านนวัตกรรมการเกษตร มีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี IOT และนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตร แบบ Smart Farming เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรมใน 4 ด้าน ได้แก่ ลดต้นทุุนในกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิต คุณภาพสินค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ลดความเสี่ยงในภาคเกษตรที่เกิดจากการระบาดของศัตรููพืชและจากภัยธรรมชาติ และจัดการส่งผ่านความรู้โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเกษตรกรสามารถเรียนรู้โซลูชั่นนวัตกรรมเกษตรต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่คูโบต้าฟาร์ม ซึ่งต่อยอดแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เกษตรครบวงจร สู่การพัฒนาเป็น Innovative Farming Experience Center ที่สร้างประสบการณ์การเกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสนับสนุนการใช้ Smart Farming Platform เพิ่มการเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตร ผ่านการเช่าหรือแชร์การใช้งานเครื่องจักรฯ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ครัวเรือนมากขึ้น ” นางวราภรณ์ กล่าว

นางวราภรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการช่วยเหลือสังคมและภาคประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทจัดตั้งโครงการ KUBOTA On Your Side ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในช่วงแรก เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้คนไทยทั่วประเทศ มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท ผ่านการช่วยเหลือใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้านการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าของสยามคูโบต้า ด้วยมาตรการพักชำระค่างวดแก่เกษตรกร และ ด้านการช่วยเหลือภาคประชาชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คลัง เผย ภาวะเศรษฐกิจไทย ส.ค.64 ทั้งการบริโภค-ลงทุน ยังชะลอตัว จากการระบาดโควิด
บทความถัดไป‘สนธยา’ สั่งหน่วยงานเมืองพัทยา เตรียมพร้อมรับมือพายุ หวังเกิดผลกระทบ ปชช.น้อยที่สุด