จ.อุบลฯ ยึดหลัก ‘บวร’ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน’

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม พัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่ศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยได้รับความเมตตาจาก เจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีส่วนร่วมและคอยช่วยเหลือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดตามหลัก “บวร” หรือ บ้าน วัด ราชการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ให้กับผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนและวิเคราะห์ พร้อมจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ โดยมีกรอบแนวคิด คือ จ.ส.ศ.ก. ประกอบด้วย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจ และการศึกษา ในการกำหนดกิจกรรม/แผน 3 ปี ของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

​ในส่วนของกิจกรรมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปาฐกถาธรรม โดยพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จากนั้น ได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ ความเป็นมาและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ โดยผู้อำนวยการงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี รวมถีงสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานของศูนย์ฯ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ต่อด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระเบียบข้อบังคับ จัดทำทะเบียนผู้นำจิตอาสา โดยพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จากนั้นในภาคบ่าย ได้มีการแบ่งกลุ่มลงแปลงสมุนไพร และเก็บเกี่ยวผลลิต ก่อนแจกจ่ายผลผลิตให้กับคนในชุมชน ก่อนสรุปผลกิจกรรมและปิดการประชุม

โอกาสนี้ เจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาส ได้กล่าวอำนวยอวยพรและชื่นชมยินดี กับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้จุดประกายและให้แนวคิดเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาชุมชนว่า “คนไทยเป็นสังคมที่ต้องมีผู้นำตามธรรมชาติ ต้องมีการแบ่งงานกันทำ อีกนัยยะหนึ่งคือ จะต้องมีทั้งผู้นำและผู้ตามถ้าเป็นผู้นำเชิง Negative ก็จะใช้อำนาจในการสั่งการบังคับให้ทำ และถ้าเป็นผู้นำเชิง Positive ก็จะทำตนเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตามได้เห็นและได้มีจิตใจคล้อยตาม ดังนั้น เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในวงกว้าง ดังนั้น จึงต้องสืบทอดแนวคิดว่าก่อนที่เราจะถ่ายทอดให้ใคร ตัวเราต้องทำเองก่อน “ถ้าจะสอนใครต้องทำให้เขาดูก่อน ถึงจะเป็นของดีจริง” เมื่อตัวเราทำก่อนแล้ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หากต้องการพัฒนาในวงกว้าง อย่างรวดเร็ว เราต้องพยายามไปทำให้ผู้นำทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ หรือผู้นำตามธรรมชาติ ได้มีดวงตาเห็นธรรม หรือเห็นดีเห็นงาม ในการทำสิ่งที่ดี โดยเฉพาะสิ่งที่ดีนั้นต้องทำต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำเป็นฤดูกาล หรือหยุดเป็นพักๆ ถ้าเป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่ดีนั้นต้องทำเป็นปกติ หรือทำเป็นประจำ และต้องไปโน้มน้าว ชักชวนให้ผู้นำทุกระดับ เห็นดีเห็นงาม เป็นตัวอย่างทำให้เห็นเป็นรูปธรรม ให้ผู้ที่เชื่อถือผู้นำทำตามด้วยความเชื่อมั่น เกิดความยั่งยืน จนเป็นวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรม”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มอบคอมพิวเตอร์….ให้สภาทนายความจังหวัดปทุมธานี
บทความถัดไปประวิตร ย้ำทุกหน่วย เร่งคลี่คลายน้ำท่วมทุกพื้นที่ ช่วยประชาชนให้เร็วที่สุด