เปิดผลงาน 1 ปี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เตรียมแถลง 2 ต.ค. นี้

เมื่แวันที่ 29 กันยายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล...ยิ่งยศเทพจำนงค์ โฆษก ตร.กล่าวว่า ตลอดปีงบประมาณ ..2564 พล...สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์กรตำรวจให้เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาซึ่งมีผลงานความสำเร็จที่โดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

สำหรับผลการปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ ..2564 ด้านการพัฒนางานป้องกันปราบปราม ดังนี้ 1.โครงการฝึกอบรม พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายป้องกันปราบปราม ประจำปีงบประมาณ ..2564 ผลการปฏิบัติ ได้มีการจัดการฝึกอบรมฯ มีกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรม 6 วัน โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 60 นาย ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง .หนองสาหร่าย .ปากช่อง .นครราชสีมา ดังนี้รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 ..63 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 ..-5 ..63 รุ่นที่ 3 วันที่13-19 ..63 รุ่นที่ 4 วันที่ 6-11 ..64 รุ่นที่ 5 วันที่ 27-2 ..64 จากนั้นนำไปถ่ายทอดให้ความรู้แก่ข้าราชการในสังกัดของตน โดยผู้ผ่านการอบรมทำหน้าที่ครูแม่ไก่

2.การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด รูปแบบใหม่

3,จัดทำโครงการปฏิบัติงานสายงานป้องกันและปราบปราม (SOP) และPolice 4.0

4.การปรับปรุงเครื่องแบบเจ้าหน้าที่งานป้องกันปราบปรามผลการปฏิบัติ

5.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานป้องกันปราบปราม

6.การทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปรามผลการปฏิบัติ

7.การอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่

8.การจัดตั้งสถานีตำรวจย่อย

9.จัดทำโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่อง10.โครงการฝึกอบรมการกู้ภัยทางน้ำ

สำหรับโครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไร้สาย มีผลสำเร็จโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไร้สายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่1 ปี 2564 ภายในระยะเวลา 8 เดือน จำนวน 5,606 จุดเสี่ยง ติดตั้งกล้องวงจรปิด 9,138 ตัว อัตราปิดคดีอาชญากรรมบนท้องถนน 72 คดี ระยะที่2 ปี 2565 จำนวน 5,134 จุดเสี่ยง ติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สายเพิ่มเติมอีก8,710 ตัว

ส่วนโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 (Police SMART Safety Zone 4.0) ระยะที่ 2 จะขยายไปสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 1 จังหวัด 1 พื้นที่ ยึดหลักการสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน ประกอบด้วย1.CCTV 2.นวัตกรรมAi 3.ติดตั้งเสาสัญญาณ SOS 4.จัดทำห้องปฏิบัติการ CCOC 5.แอปพลิเคชั่น 6.พันธมิตรภาคประชาชน (BIG SIX) 7.ความร่วมมือของตำรวจและประชาชน

ด้านการแก้ปัญหายาเสพติด (ชุมชนยั่งยืน) ผนึกกำลังตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู 1,483 ชุมชนเอ็กซเรย์ 567,571 คน พบสารเสพติด 16,515 คน เข้าบำบัด 16,349 คนทำให้ยาเสพติดลดลง อาชญากรรมลดลง คืนคนดีสู่สังคม

นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำ MOU กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย การประสานความร่วมมือ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปกป้องและปราบปรามการทุจริต .. 2561 การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสมรรถนะ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริต

โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล การขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาของโครงการ PEA Solar Hero Application ประหยัดไปได้ 30 % จากเดิม

การดูแลสวัสดิการตำรวจ ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 4,927 ราย แก้ไขสำเร็จ 2,172 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ2,596 ราย วงเงินที่แก้ไขสำเร็จ 2,389,295,579 บาท ผลที่ได้รับ หนี้สินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รู้จักวางแผนทางการเงิน เพิ่มรายได้จากอาชีพเสริม ไม่ถูกดำเนินคดี

การดูแลสวัสดิการตำรวจ บ้านพักสวัสดิการตำรวจ Police Complex การสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีหลายประโยชน์ใช้สอยในอาคารเดียว(สถานีตำรวจ พักอาศัย สำนักงาน พื้นที่สวัสดิการ) โครงการประกวดบ้านพักเพื่อดำเนินการตามนโยบายพัฒนาสวัสดิการด้านที่พักอาศัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจ และครอบครัว

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วยHRD BLUEPRINT รวม 53 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรเฉพาะทาง 16 หลักสูตร หลักสูตรที่กำหนดตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 13 หลักสูตร หลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน 24 หลักสูตร สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของข้าราชการตำรวจเพื่อการพัฒนา PRIDE ดังนี้ ความเป็นตำรวจมืออาชีพ (Professional Police) ความอดกลั้น (Resilience) ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy) การสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา (Developing Trust) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ (Enabling English of Other Languages Proficiency)

ได้ผ่านการอบรม ระดับชั้นประทวน 50,118 นาย ระดับชั้นสัญญาบัตร16,610 นาย รวม 66,728 นาย

ทั้งนี้ผบ.ตร. จะมีการแถลงผลงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ..2565​ ในวันที่​ 2​ ตุลาคม 2564 เวลา​ 13.00 . ที่ห้องศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ​(ตร.)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สั่งปิด สนามฟุตบอล All star arena-Weng home cooking cafe  หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด
บทความถัดไปเผยคะแนนโหวตชาติอาเซียนเลือกสิงคโปร์เหนือไทย 6-3 เสียง คว้าเจ้าภาพซูซูกิคัพ