ทบ. แถลงผลงานทบ.ปี 64 ช่วยเหลือปชช.ช่วงโควิด ยกเลิก-ลดโครงการจัดซื้ออาวุธ-ยุทโธปกรณ์

ทบ. แถลงผลงานทบ.ปี 64 ช่วยเหลือปชช.ช่วงโควิด ยกเลิก-ลดโครงการจัดซื้ออาวุธ-ยุทโธปกรณ์ราคาสูง “รองโฆษก ทบ.’ แจงงบกองทัพปี 65 ลดลงร้อยละ 7.64 จากปี 64 ยันใช้งบเกิดประสิทธิภาพ-คุ้มค่า

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ โฆษกกองทัพบก แถลงข่าวผลการปฏิบัติงาน กองทัพบกประจําปี 2564 และแนวทางการพัฒนากองทัพบกตามห้วงระยะเวลา ( 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 66 ) จากสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย โดยเฉพาะภัยคุกคามที่เกิดจากโรคอุบัติใหม่ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 กองทัพบกยังได้จัดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก เพื่อสนับสนุนการอํานวยแก้ปัญหาต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเข้าดูแลช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ โดยการป้องกันแนวชายแดนของประเทศไทย โดยใช้ศักยภาพของยุทโธปกรณ์ เครื่องมือและกําลังพลสกัดกั้นการนําเข้าเชื้อจากต่างประเทศในทุกช่องทาง ใช้กำลังพลกว่า 24,700 นาย การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อลดการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ของประชาชน

โดยมีกําลังพลกว่า 3,000 นายต่อวัน พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจํานวน 29 แห่ง สนับสนุนรัฐบาล และ ให้โรงพยาบาล ของกองทัพบกทั้ง 37 แห่ง สนับสนุนส่งผู้ป่วยกลับผู้ภูมิลําเนาโดยใช้ รถยนต์ทุกประเภทและอากาศยานของกองทัพเช่นเครื่องบินลําเลียงขนาดกลางแบบ295 รวมถึงจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองกองทัพบก จํานวน 2 แห่ง คือ สโมสร ทบ. และ มทบ.11 ตรวจคัดกรองได้วันละ 1,000 คนต่อแห่ง

พล.อ.สันติพงศ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นนั้น กองทัพบก ยังคงดําเนินการพัฒนาองค์กร ตามแผนพัฒนากองทัพบกตามห้วงระยะเวลา ( 1 ต.ต.63 – 30 ก.ย.66) เพื่อให้เป็นหน่วย รูปแบบ”เบาประหยัดมีความคล่องตัวสูงและมีประสิทธิภาพ”โดยในปีงบประมาณ 2564 ยกเลิกหรือลดจํานวนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ราคาสูงจาก ต่างประเทศให้มากที่สุด และสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศมาใช้มากขึ้นลดการใช้งบประมาณสําหรับกองทัพบกเพื่อนําไปใช้บรรเทาความเดือนร้อนประชาชนด้านอื่นๆ

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงข่าวผลการปฏิบัติงาน กองทัพบกประจําปี 2564 การพัฒนากองทัพบก ด้านสวัสดิการ ว่า ตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา จากเจตนารมณ์ในการบริหารงานและดําเนินนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)ที่ยึดมั่นในการดูแลกําลังพลและดูแลประชาชน สะท้อนมุมมอง ที่ต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บรรเทาความเดือดร้อน และช่วยแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา งบประมาณที่กองทัพบกได้รับการจัดสรรจํานวน 105,979,777,600 บาท กองทัพบกได้ดำเนินการบริหารตามแผนงาน ตรงตามวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า สําหรับในปีงบประมาณ 2565 กองทัพบกได้จัดทําคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปี จํานวน 112,723,556,800.บาท ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเห็นชอบจํานวน 97,883,773,800 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จํานวน 8,096,003,800.บาท หรือลดลงร้อยละ 7.64 และปัจจุบัน พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยในการจัดสรรงบประมาณในปี 2565 กองทัพบกได้ให้ความสําคัญกับงาน สวัสดิการกําลังพลและงานซ่อมปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกําลังพล และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการซ่อมปรับปรุงยุทโธปกรณ์เพื่อยืดอายุ การใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานที่ได้ กําหนดไว้

“กองทัพบกจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ขีดความสามารถของกําลังพล การบริหารจัดการองค์กร ร่วมกับการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อความมั่นคงของประเทศและการดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด”พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดองกิ รุกขยายธุรกิจย่านชานเมือง เปิดสาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ตั้งเป้าร้านค้าประจำวันของคนไทย
บทความถัดไปปทุมธานี น้ำล้นคลองข้ามถนนเข้าบ้าน ทุกฝ่ายร่วมมือช่วยเหลือประชาชน