ซินโครตรอนหารือความร่วมมือยกระดับสินค้าเกษตร จ.แพร่

ซินโครตรอนหารือความร่วมมือยกระดับสินค้าเกษตร จ.แพร่

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร จ.แพร่ พร้อมหารือความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และวิสาหกิจชุมชนแพร่เอ็กซ์ปอร์ต เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และถ่ายทอดแก่เกษตรกร

ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการปฏิบัติการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปสินค้าการเกษตร ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2564 เพื่อการหารือที่จะนำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรเป็นผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหาร ระดับอุตสาหกรรม ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ วิสาหกิจชุมชนแพร่เอ็กซ์ปอร์ต

บันทึกข้อตกลงที่จะจัดทำขึ้นนั้นมีประสงค์ที่จะร่วมมือกันเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร พืช ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหาร แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนายกระดับเศรษฐกิจของชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยสถาบันฯ จะวิจัย พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และจะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมกันนี้สถาบันฯ ยังได้ส่งมอบตู้คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวกให้แก่โรงพยาบาลแพร่ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้53 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณก้าวสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (University of Social Innovation)
บทความถัดไปโครงการระบบกระจายน้ำ ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม