มูลนิธิหลวงปู่สรวง-อบต.ไพรพัฒนา วอนของบขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ พัฒนาจุดชมวิวผาพญากูปรี

มูลนิธิหลวงปู่สรวงร่วมกับ อบต.ไพรพัฒนา วอนของบขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ พัฒนาจุดชมวิวผาพญากูปรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรและพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หาดสำราญ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ในเขตอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ อาตมาภาพพร้อมด้วย ส.อ.ธีรยุทธ มณีโชติ ปลัด อบต.ไพรพัฒนา ได้เข้าพบกับนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา และคณะ ซึ่งมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ และตรวจสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ในเขตพื้นที่ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดย ส.อ.ธีรยุทธ มณีโชติ ปลัด อบต.ไพรพัฒนา ได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ต.ไพรพัฒนา โดยได้แนบสำเนาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ หมู่ 4 บ้านแซรไปรใต้ และสำเนาโครงการผันน้ำจากเขื่อนห้วยสำราญ เพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรภายในพื้นที่ ต.ไพรพัฒนา และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสำเนาโครงการพัฒนาบริเวณจุดชมวิวผาพญากูปรี ทั้งนี้ เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและพัฒนาบริเวณจุดชมวิวผาพญากูปรี ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดนไทย-กัมพูชา ใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชาช่องสะงำ

ส.อ.ธีรยุทธกล่าวว่า พื้นที่ อบต.ไพรพัฒนา มีพื้นที่รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมดจำนวน 7,544 คน มีจำนวนครัวเรือน 6,434 ครัวเรือน ได้ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี แหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบสูง ทำให้ไม่สามารถดูดซับน้ำและกักเก็บไว้ได้ทัน อีกทั้งขาดแคลนแหล่งน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่ช่วยชะลอการไหลของน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำซ้ำซากทุกปี ดังนั้น อบต.ไพรพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์และขอความเมตตาจากคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พิจารณาให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรภายในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนา ตลอดจนพิจารณาโครงการพัฒนาบริเวณจุดชมวิวผาพญากูปรี ตำบลไพรพัฒนา เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานทางการท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น และที่สำคัญในการพัฒนาบริเวณจุดชมวิวผาพญากูปรี ต.ไพรพัฒนา ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุข ประกอบกับการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

พระครูโกศลสิกขกิจกล่าวว่า มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็ก น.ร. และส่งเสริมสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยที่ผ่านมาได้จัดตั้งตลาดวัฒนธรรมอาเซียนบายตึ๊กเจีย ที่บ้านไพรพัฒนาเพื่อให้ประชาชนที่ผลิตสินค้าต่างๆ ขึ้นมาได้มีตลาดในการค้าขายสินค้า และสนับสนุนในการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอทุกอำเภอตามแนวชายแดนไทย จ.ศรีสะเกษ ได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เพื่อเป็นสถานที่ให้เด็ก น.ศ. ได้เรียนวิชาชีพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เด็กจะได้มีวิชาชีพติดตัวหาเลี้ยงตนเองพ่อแม่ เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป อีกทั้งได้สนับสนุนในการจัดทำจุดชมวิวผาพญากูปรี ใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชาช่องสะงำ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชน รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน แต่ว่าการพัฒนาจุดชมวิวผาพญากูปรียังไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย ยังมีหลายส่วนที่จะต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนาด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทาง อบต.ไพรพัฒนาจึงได้เสนอขอความอนุเคราะห์จากประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลืองบประมาณในการพัฒนาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญและพัฒนาจุดชมวิวผาพญากูปรีต่อไป

ทางด้าน นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา กล่าวว่า จากการที่ตนและคณะได้มาตรวจติดตามดูสถานที่บริเวณนี้แล้ว ทั้งจุดชมวิวผาพญากูปรี และอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ ทำให้ตนได้รับทราบข้อมูลเรื่องนี้แล้ว ตนจะได้นำเรื่องนี้บรรจุเข้าเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เพื่อพิจารณาหาทางในการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ ปลัด อบต.ไพรพัฒนา ได้รับทราบต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทางหลวงชนบทเร่งซ่อมถนนในโคราช หลังน้ำท่วมกัดเซาะ คืนผิวจราจรกลับสภาพปกติ    
บทความถัดไปรองโฆษก ตร.เผยผู้เสียหายถูกหลอกลงทุน Nas App แจ้งความแล้ว 5,400 ราย เสียหายกว่า 680 ล้าน