“สิงห์ชัย ทนินซ้อน”อสส.คนที่ 16 แถลงนโยบายการบริหารงาน “ยุติธรรม-พัฒนา-สามัคคี-มีคุณธรรม”

“สิงห์ชัย ทนินซ้อน” อสส.คนที่ 16 แถลงนโยบายการบริหารงาน “ยุติธรรม-พัฒนา-สามัคคี-มีคุณธรรม”เปิดแอป” อัยการช่วยได้” OAG LawAid ติดตามข้อมูลคดีเพื่อประชาชน OAG – Tracking, การจัดหน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile Office) ลงพื้นที่ให้บริการกฎหมายประชาชน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม ที่ห้องประชุม 120 ปีสำนักงานอัยการสูงสุดอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด คนที่ 16 แถลงนโยบายการบริหารงานหลังได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด โดยมีรองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการอธิบดีอัยการสํานักงานในส่วนกลางอธิบดี อัยการภาค ทั้ง 9 ภาค เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ และเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมรับฟังโดยการเข้ารับฟังดังกล่าวมีการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายอัยการทั่วประเทศตลอดจนผู้สนใจได้ร่วมรับฟังอีกด้วย

แนวนโยบายการบริหารงานที่แถลงนายสิงห์ชัย กล่าวว่าตามที่รัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2580 ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสร้างชาติให้” มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน” สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ต้องสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563-2566 นำมาถ่ายทอดลงสู่นโยบายการบริหารงานด้วย

นายสิงห์ชัย กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ประชาชนยอมรับในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม จึงต้องสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้กับประชาชน สังคมโดยทั่วไป และประเทศชาติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่สามารถสร้างโดยลำพังได้เพียงจากการสร้างภาพลักษณ์เท่านั้น แต่จะต้องสร้างจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพของข้าราชการทั้งที่เป็นพนักงานอัยการ พนักงานธุรการ และผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสำนักงานอัยการสูงสุด โดยการปฏิบัติงานจะต้องนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนและสังคมได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริงต้องทำงานให้สมกับเป็นข้าราชการที่ดีและสิ่งที่สำคัญ คือคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีจากสิ่งแวดล้อมที่ดี

สำหรับนโยบายการบริหารงานของนายสิงห์ชัย ที่จะใช้เป็นนโยบายหลักในการบริหารงาน ประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้านคือ “ยุติธรรม-พัฒนา-สามัคคี-มีคุณธรรม” 1. ด้านยุติธรรม การอำนวยความยุติธรรมรักษาผลประโยชน์ของรั ฐและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จะดำเนินการด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ขับเคลื่อนภารกิจ อาทิ การตรวจร่างสัญญาและเป็นที่ปรึกษาปัญหากฎหมายให้กับหน่วยงานของรัฐให้ได้ประโยชน์สูงสุด, การบังคับคดีการดำเนินคดีต่าง ๆ , การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองผลประโยชน์ประชาชน, การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายกับประชาชนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การไต่สวนคำร้องออนไลน์ การเปิดให้บริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ นำร่องในสำนักงานอัยการภาคต่าง ๆ ทั้ง 9 ภาค จำนวน 9 จังหวัดที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและประชาชนต้องการใช้บริการเป็นจำนวนมาก

2. พัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาสำนักงานอัยการสูงสุดให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกระบวนยุติธรรมของประชาชน อาทิ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ, การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผ่านแอปพลิเคชั่น” อัยการช่วยได้” หรือ OAG LawAid, ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อประชาชน OAG – Tracking, การจัดหน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile Office) ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน,โครงการนำร่องการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการการทำงานของสหวิชาชีพในการคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น

3. สามัคคี เน้นการประสานความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วม และบูรณาการในกระบวนการยุติธรรมทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทางด้านวิชาการการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน การดำเนินคดี การเผยแพร่ความรู้กฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน นอกจากนี้ยังจะมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็วในกระบวนการยุติธรรม

4. มีคุณธรรม ยกระดับสมรรถนะบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร อาทิ การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทุกมิติ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“จุรินทร์”ต่อยอดจับคู่กู้เงิน เฟส3ส่งเสริมเกิดอาชีพแฟรนไชส์ 1หมื่นราย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีก 4,600 ล้านบาท
บทความถัดไปเดินหน้าชน : 7 ปีที่ล้มเหลว? โดย นายด่าน