ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เชิญส่งผลงานประกวดรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมปี 2564

ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เชิญส่งผลงานประกวดรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมปี 2564

ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2564” (Digital News Excellence Awards 2021) ครั้งที่ 7

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2564” (Digital News Excellence Awards 2021) นับเป็นปีที่ 7 ของการจัดการประกวดรางวัล เพื่อสนับสนุนการผลิตข่าว การพัฒนาทักษะ การสื่อสารข่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ในรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม และตอบโจทย์การสื่อสารผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายในยุคปัจจุบัน และด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อสร้างมาตรฐานด้านงานข่าวดิจิทัลให้กับประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการรายงานและการนำเสนอข่าวผ่านสื่อดิจิทัล ที่มีคุณค่าในด้านวารสารศาสตร์ จริยธรรมและการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
2. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผลิตข่าวผ่านสื่อดิจิทัลที่มีคุณค่า และสร้างสรรค์ และจริยธรรมวิชาชีพ
3. เพื่อสร้างเสริมกำลังใจและความภูมิใจในวิชาชีพนักข่าวดิจิทัลการนำเสนอข่าวผ่านสื่อดิจิทัล
4. เพื่อยกระดับคุณภาพของข่าวที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนออนไลน์

สำหรับปีนี้จัดให้มีการประกวดข่าว แบ่งเป็น 6 ประเภท
1. ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature)
2. ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์)
3. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สตรี ฯลฯ)
4. ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News)
5. ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News)
6. ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม (Photojournalist)

โดยรางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ (จํานวน 1 รางวัลสําหรับแต่ละประเภทข่าว)
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
2. รางวัลชมเชย (จํานวน 2 รางวัลสําหรับแต่ละประเภทข่าว)
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัลต้องประกอบด้วยคุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดมีรายละเอียดดังนี้
1. ข่าวดิจิทัลที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผลิตเองในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ หรือโดยนักข่าวในองค์กรสื่อที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน และผลงานนั้นต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากสื่ออื่นๆ
2. เป็นข่าวดิจิทัลที่ เผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิทัล (Digital First) ที่ไม่จำกัดรูปแบบของเนื้อหา (ข้อความข่าว ภาพ อินโฟกราฟิก วิดีโอ) ขององค์กรสื่อนั้น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
3. เขียนเอกสารประกอบการทำข่าว โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่าว วิธีการได้มาซึ่งข่าว ขั้นตอน การผลิต และระยะเวลาที่ผลิตจนถึงวันที่เผยแพร่ พร้อมรายงานผลจากการเผยแพร่ เช่น ความคิดเห็นจากผู้อ่าน ผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคม จำนวนผู้เข้าชม หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยให้มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้ หากสำนักข่าวที่ต้องการส่งข่าวภาคภาษาอังกฤษเข้าพิจารณา สำนักข่าวนั้นจะต้องแนบเอกสารแปลเนื้อหาข่าวเป็นภาษาไทยเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยบรรณาธิการของสื่อต้นสังกัดว่าเป็นผลงานของผู้ส่งประกวด จึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์
5. แต่ละองค์กรสื่อสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทุกประเภทรางวัล โดยไม่เกิน 3 ข่าวต่อประเภท
6. ประเภทข่าวออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News) ความยาวไม่เกิน 5 นาที
7. ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมส่งผลงานข่าวดิจิทัลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (.jpg, .png หรือ .gif) พร้อม URL หรือลิงก์หน้าข่าวที่ส่งเข้าประกวด, ลิงก์ผลงานข่าวในรูปแบบวีดีโอ, เอกสารประกอบการทำข่าว (ตามข้อ 3.) และเอกสารรับรองจากบรรณาธิการ (ตามข้อ 4.) มาที่ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ อีเมล์ SONPAssociation@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

เกณฑ์การตัดสินของกรรมการ
1. ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร จรรโลงสังคม
2. ข่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์
3. ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย
4. ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์
5. ข่าวที่เลือกการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน ในรูปแบบของดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ แต่งตั้งขึ้นให้ถือเป็นที่ยุติและคณะกรรมการอาจมีมติจะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลนั้น

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสามารถส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัลได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 และจะประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.sonp.or.th และwww.facebook.com/SONPThai สอบถามเพิ่มเติมโทร 08-1700-2601

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรมวิทยาศาสตร์ฯ ยันโควิดเดลต้ายังครองไทย ภาคใต้เผชิญ 3 สายพันธุ์ มั่นใจ ATK แจกฟรีเอาอยู่
บทความถัดไป“ส.นิสิตเก่าจุฬาฯ” จัด “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2564” สานพลังชาวจุฬาฯ ทั่วโลกร่วมทำดี