โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก–กรรมการสภา ม.สงขลานครินทร์-ม.ราชภัฏนครสวรรค์ รวม 27 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก–กรรมการสภา ม.สงขลานครินทร์-ม.ราชภัฏนครสวรรค์ รวม 27 ราย

วันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม 16 ราย ตั้งแต่วันที่
22 มกราคม 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 นั้น

เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 416(6/2563) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 จึงได้มีมติเห็นชอบให้
นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ รวม 16 ราย ดังนี้

1. นายจรัส สุวรรณเวลา เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
2. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายบุญสม ศิริบำรุงสุข เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางสาวปราณี กุลละวณิชย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายวิจารณ์ พานิช เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายวิจิตร ณ ระนอง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นายสนิท อักษรแก้ว เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายสราวุธ เบญจกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นางอัจฉรา จันทร์ฉาย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นายอาวุธ ศรีศุกรี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่เสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

ขณะเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ความว่า

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 11 ราย ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2560
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 นั้น

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบ ให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรด ารงตำแหน่งใหม่จำนวน 11 ราย ดังนี้

1. นายไกรวิชญ์ ภัทรพงศ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายจรินทร์ เทศวานิช เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายประกิจ ณรงค์ตะณุพล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางศรินทร์ทิพย์ แทนธานี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางศรินทิพย์ งามนิล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายสมบัติ นพรัก เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสมพร ไชยะ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสมยศ พลับเที่ยง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามที่เสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตำรวจไซเบอร์ รวบเจ้าของร้านอาหาร ใส่เครื่องแบบตำรวจ ยศ ‘พ.ต.อ.’ โพสต์ Tiktok
บทความถัดไปตร.ภาชี ซุ่มจับหนุ่มหนองแค ขี่ซาเล้งขโมยเหล็กทำถนน ขายเอาเงินใช้ดื่มสุรา-เที่ยวผู้หญิง