สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ ยื่น 7 ข้อร้องเรียน ศธ.-อว.-สธ. จัดสรรวัคซีนดีที่สุดให้เด็ก

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ ยื่น 7 ข้อร้องเรียน ศธ.-อว.-สธ. จัดสรรวัคซีนดีที่สุดให้เด็ก

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพท.) จำนวน 4 คน เดินทางมายื่นหนังสือ เรื่อง ข้อเรียนร้องและข้อเสนอแนะต่อการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ต่อ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ.

ตัวแทน สพท. กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนรวมถึงระบบการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน ที่ต้องเรียนออนไลน์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง ทาง สพท.ซึ่งเป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์ จากโรงเรียนแพทย์ทั้ง 24 สถาบันทั่วประเทศ จึงขอยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของ ศธ. ดังนี้ คือ 1.ขอเรียกร้องให้เร่งนําเข้าวัคซีนประสิทธิภาพสูงที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ เข้ามาในประเทศไทยโดยอ้างอิงตามหลักฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้รับการยอมรับในระดั บสากลให้ได้ จํานวนมากพอที่จะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) 2.ขอเรียกร้องให้กระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วถึง และโปร่งใสตรวจสอบได้ 3.ขอเรียกร้องให้มีการจัดสรรวัคซีนให้กับนิสิตนักศึกษาทกุสาขาวิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติงานหรือการทําปฏิบัติการ ที่จําเป็นต่อหลักสูตรในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี รวมถึงนักเรียนอาชีวศึกษา

ตัวแทนสพท. กล่าวต่อไปว่า 4.ขอเสนอแนะให้มีการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักการภารโรง เป็นต้น เพื่อให้สถานศึกษาสามารถเปิดทําการได้อย่างปลอดภัย 5.ขอเสนอแนะให้ระงับการกระจายวัคซีนที่ยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดในเยาวชนอายุ 3-17 ปีให้แก่นักเรียน 6.ขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการเซ็นยินยอมให้นักเรียนรับวัคซีนที่ยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดในเยาวชน อายุ 3-17 ปี ว่าไม่มีการบังคับหรือนําเงื่อนไขใด ๆ มาโน้มน้าวให้ผู้ปกครองยินยอม มีการให้ข้อมูลการรับวัคซีน ที่ครบถ้วนชัดเจน อีกทั้งนักเรียนผู้เข้ารับการทดลองรับทราบถึงความเป็นกลุ่มทดลองและยินยอมรับวัคซีนดังกล่าวด้วยตนเอง 7.ขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อลดความกังวลหรือความเข้าใจผิดที่มี ต่อการรับวัคซีน

“ทั้งนี้กลุ่มของเราเห็นปัญหาเนื่องจากนิสิต นักศึกษา ยังไม่ได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และยังทราบว่ามีนักเรียนบางส่วนยังไม่ได้รับวัคซีจาก ศธ. ทางกลุ่มจึงมาเรียกร้องแทนนักเรียนเหล่านี้ด้วย นอกจากนี้ทางกลุ่มได้ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแล้ว และจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต่อไป เพื่อให้ สธ.ดำเนินการจัดสรรวัคซีนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาต่อไปด้วย” ตัวแทนสพท. กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon