กศน.เตรียมความพร้อมเปิดเทอม 1 พ.ย. ‘สุรศักดิ์’ ย้ำให้จัดการเรียนตามบริบทในแต่ละพื้นที่

กศน.เตรียมความพร้อมเปิดเทอม 1 .. ‘สุรศักดิ์’ ย้ำให้จัดการเรียนตามบริบทในแต่ละพื้นที่

นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า จากการที่ได้รับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างความรับรู้ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.นั้น การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จะเปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามสถานการณ์โควิด-19 ในแต่ละพื้นที่ และตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) แต่ละจังหวัด สถานศึกษาในสังกัด กศน. แห่งใด มีความพร้อม สามารถจัดการเรียนการสอนในรูแบบ Onsite ได้ หากสถานศึกษาที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ และให้รายงานมายังสำนักงาน กศน.ว่าจะจัดการศึกษาในรูปแบบใด เพื่อจะทราบจำนวนสถานศึกษาที่สามารถ  จัดการศึกษาแต่ละรูปแบบ ทั้ง On Line On Site On Hand On Demand และรวบรวมรายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) และรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ทราบต่อไป 

การจัดการศึกษา กศน. มีความหลากหลาย มีความสำคัญกับประชาชน จำเป็นต้องทำงานให้มีระบบ ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน การขับเคลื่อนงาน กศน. ให้ประสบความสำเร็จเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้รับบริการ กศน. จำเป็นต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ การขับเคลื่อน กศน.ตำบลคุณภาพ เป็นความสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้น คือ ให้ กศน.ตำบลแต่ละแห่งมีคุณภาพและมีที่ตั้งทางโครงสร้างชัดเจน โดยมอบหมายกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำรวจ กศน.ตำบลทั้งหมดว่ามีสถานที่ชัดเจนกี่แห่ง ไม่มีสถานที่เป็นของตนเองกี่แห่ง ทั้งนี้ผมได้ประสานงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อทำบันทึกลงนามความร่วมมือในการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนขนาดเล็ก ใช้อาคารเรียนที่ยุบรวม หรือ ขอใช้อาคารสถานที่ราชการในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างเป็น กศน.ตำบล นอกจากนี้ยังให้กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินการสำรวจและเกลี่ยอัตรากำลัง และมอบกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานดูแลงบประมาณ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงาน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไปนายสุรศักดิ์ กล่าว 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon