‘บิ๊กบี้’ตรวจหน่วยทหารพื้นที่นครราชสีมา เยี่ยมโรงงานสรรพาวุธ

‘บิ๊กบี้’ตรวจหน่วยทหารพื้นที่นครราชสีมา เยี่ยมโรงงานสรรพาวุธ เดินหน้านโยบายพึ่งตนเองยกระดับอุตสาหกรรมทหาร จากนั้นดูพัฒนาการผลิต-ฝึกสุนัขทหาร

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ จ.นครราชสีมา พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหารกองทัพบกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยเดินทางไปกองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งเป็นโรงงานของกองทัพบกที่กำลังดำเนินโครงการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถ การผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ตามนโยบายการพึ่งพาตนเอง และพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและหน่วยงานสายการผลิต โดยโรงงานแห่งนี้ดำเนินการผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ตั้งแต่การผลิตปลอกกระสุน การผลิตลูกกระสุน จนถึงการบรรจุหีบห่อ ซึ่งผบ.ทบ. ระบุว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่กองทัพบกสามารถพัฒนา และพึ่งพาตนเอง มีโรงงานผลิตกระสุนได้เอง เพื่อใช้ในภารกิจทั้งการฝึกและการศึกษา เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้ความสำคัญ เรื่องการพึ่งพาตนเองมากยิ่งขึ้น ประหยัดงบประมาณ ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมทางทหาร ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศ สำหรับสายการผลิตอุตสาหกรรมสรรพวุธนั้น เรื่องความปลอดภัยของโรงงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นสถานที่ผลิตยุทโธปกรณ์ที่มีความสำคัญของกองทัพ จึงต้องมีการรักษาความปลอดภัยและระบบการเก็บรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กองทัพบกให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายการพึ่งพาตนเอง ภายใต้แนวคิด “ไทยทำ ไทยใช้” บูรณาการงานวิจัยพัฒนา การกำหนดมาตรฐานและการผลิตยุทโธปกรณ์ระหว่างกองทัพบกกับหน่วยงานภายนอก ภารัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานและหลักประกันด้านความมั่นคงของประเทศต่อความพร้อมรบของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนสามารถสนับสนุนให้กับเหล่าทัพอื่นได้

การตรวจเยี่ยมหน่วยในวันนี้ ผบ.ทบ. ยังได้เดินทางไปยังศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ชมสาธิตการฝึกสุนัขเตรียมฝึก และการฝึกสุนัขใช้งานสากล ตามโครงการพัฒนาการผลิต การฝึก และการใช้งานสุนัขทหาร ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้แสดงทัศนะในกิจการสุนัขทหารว่า ศูนย์การสุนัขทหาร ต้องให้ความสำคัญกับการผลิต การดูแล และการฝึกสุนัขทหาร ให้เป็นไปตามแนวทางที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงให้ความสำคัญ เนื่องจากสุนัขทหาร สามารถสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการสูญเสียระหว่างการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลได้ รวมทั้งการคัดเลือกกำลังพล ที่มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุนัขทหารด้วย ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้เยี่ยมอาคารบ้านพักของกำลังพล ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน โดยเฉพาะที่พักอาศัย มีนโยบายให้ปรับปรุงและซ่อมแซม ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี อันจะก่อให้เกิดความสุขในการทำงานต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon