บอร์ด AIT ไฟเขียวแตกพาร์ เพิ่มทุนและออกวอร์แรนต์ เพิ่มสภาพคล่องหุ้น โชว์ผลงาน 9 เดือน โกยรายได้ 5,414 ล้าน กำไรเติบโต 50%

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งส่งผลให้หุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,031,604,485 หุ้น จากเดิมที่ 206,320,897 หุ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ถือหุ้น

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (AIT-W2) จำนวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น โดยราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 (Record Date) ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวนไม่เกิน 515,802,242 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,031,604,485 บาท รวมเป็น 1,547,406,727 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 515,802,242 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 1 บาท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวถึงผลประกอบการในไตรมาส 3/2564 ว่าบริษัทฯ มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการ 1,509 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 119 ล้านบาท ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม-กันยายน) บริษัทฯ มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการ 5,414 ล้านบาท เติบโต 16% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 4,660 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 380 ล้านบาท เติบโต 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 253 ล้านบาท

ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2564 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ประมาณ 7,400 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานทั้งปี 2564 ทำรายได้แตะ 6,500 ล้านบาทได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมีงานที่อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Waiting for P/O) อีกประมาณ 210 ล้านบาท รวมถึงมีแผนเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมุ่งเน้นเข้าร่วมประมูลงานทางด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตามนโยบายรัฐที่เร่งขับเคลื่อนออกมา

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon