‘วราวุธ’ เปิดยุทธการป้องกันไฟป่า ภาคเหนือ กรมป่าไม้หนุน จิตอาสา ชิงเก็บ ลดเผา

“วราวุธ” เปิดยุทธการป้องกันไฟป่า ภาคเหนือ กรมป่าไม้หนุน จิตอาสา ชิงเก็บ ลดเผา ป้องกันไฟป่า

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่าประจำปี 2565 ณ อ่างเก็บน้ำวังเฮือ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.คณะผู้บริหาร ทส. ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือป้องกันไฟป่าเข้าร่วม

นายวราวุธกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาไฟป่า ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมป่าไม้ได้เน้นดำเนินการด้วยการใช้มาตรการเชิงรุก สำหรับสถานการณ์ไฟป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ในส่วนการดำเนินงานของกรมป่าไม้นั้นถือว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ดั่งสถิติจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS

(ชมคลิป)

พบว่า ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.ถึง 31 พ.ค. มีจุดความร้อนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 30,293 จุด เป็นปริมาณที่ลดลงถึง 26,036 จุด เมื่อเทียบกับปี 2563 และหากย้อนกลับไปเทียบกับปี 2562 พบว่ามีจุดความร้อนลดลงถึงร้อยละ 46.22

รมว.ทส.กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2565 กรมป่าไม้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ความรับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีพื้นที่รวม 42.09 ล้านไร่ ตามมาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเชิงพื้นที่ ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย หนึ่ง การเตรียมการ ช่วงวันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.

เช่น จัดโครงสร้างหน่วยงาน จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/แผนเผชิญเหตุ กำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน เป็นต้น สอง รับมือ ช่วงวันที่ 1 ม.ค.-15 พ.ค. โดยแบ่งเป็น ช่วงก่อวิกฤตในเดือน ม.ค.ดำเนินการจัดตั้ง War room จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า รายงานผลสถานการณ์ประจำทุกวัน, จัดชุด ลาดตะเวนตรวจหาไฟ/จุดสกัด แจ้งจุดความร้อน/จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจสอบ/ควบคุมไฟป่า และช่วงวิกฤต ในเดือน ก.พ.ถึง พ.ค. เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จัดกิจกรรมวันปลอดควันพิษจากไฟป่า

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเก็บอย่างต่อเนื่อง การสนธิกำลังอุปกรณ์ ฯลฯ ในพื้นที่วิกฤติ และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนผ่านกลไกอาเซียน และสาม ประเมินผลและสร้างความยั่งยืน ช่วงวันที่ 16 พ.ค.-30 ก.ย. เช่น วิเคราะห์พื้นที่ไฟไหม้ป่า ออกประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ห้ามเข้าบุกรุกยึดถือครอบ ครองพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้การตรวจสอบไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ การจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ และสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน (AAR) เป็นต้น

ด้านนายจตุพรกล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยจัดเตรียมกำลังพลประกอบด้วย นปพ. (พิทักษ์ป่า) 520 คน และเหยี่ยวไฟ 135 คน เพื่อประจำในจุดต่างๆ ตามแผนที่กำหนด สำหรับในส่วนโครงการชิงเก็บ ลดเผา ที่กรมป่าไม้ดำเนินการในปี 2565 มีเป้าหมายชิงเก็บ 1,500 ตัน และชิงเผา 155,000 ไร่

อีกทั้งยังมีการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ รวมพื้นที่ 289,383 ไร่ เป้าหมายเพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามเข้าโครงการฯ

 

ขณะที่นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ได้ให้การสนับสนุน “จิตอาสา” ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ ชิงเก็บ ลดเผา ป้องกันไฟป่า”

โดยให้จิตอาสาที่ผ่านการฝึกอบรมฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจชิงเก็บลดเผา ป้องกันไฟป่า” เพื่อทำกิจกรรมชิงเก็บร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ปี พ.ศ.2565 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon