รมว.ดีอีเอส พร้อมดีป้า ลุยสิงห์บุรีปั้นตลาดต้นแบบพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก

รมว.ดีอีเอส พร้อมดีป้า ลุยสิงห์บุรีปั้นตลาดต้นแบบพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัช  รินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ยกทัพลงพื้นที่ลุย 2 แหล่งเศรษฐกิจจังหวัดสิงห์บุรี “ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี” และ “ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันวัดโพธิ์เก้าต้น” จัดกิจกรรมตลาดต้นแบบ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) ติดอาวุธทางการค้า เสริมแกร่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หนุนใช้แพลตฟอร์มช่องทางจำหน่าย และจัดส่งสินค้าเพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างยอดขายให้ปัง เปลี่ยนทุกการซื้อขายสู่ (โลก) ออนไลน์ปรับทุกไลฟ์สไตล์สู่สังคมไร้เงินสด

รัฐมนตรีดีอีเอส พร้อมดีป้า พบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีอย่างเป็นกันเอง โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อม นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สส.สิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ประเทศไทย 4.0” ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่าย และสะดวก ควบคู่กับการส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ตลอดจนการเพิ่มทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชนให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวันในบริบทของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก หรือเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ดั้งนั้นจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า และร้านค้าต่างๆ ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า ทั้งด้านการขายและการให้บริการ เพื่อรองรับการจับจ่ายใช้สอยที่กำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังวิกฤตโควิด-19 และมาตรการผ่อนปรนจากภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ

“จังหวัดสิงห์บุรีถือเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่นำร่องของโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ และได้มีการจัดกิจกรรมตลาดต้นแบบที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นศูนย์รวมอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค และตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น ซึ่งเป็นแหล่งรวมที่นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวอย่างครบรส ทั้งไหว้พระทำบุญ กิน และเลือกซื้อสินค้า OTOP ของชาวชุมชน โดยหากพ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็จะทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดลดต้นทุน เพิ่มรายได้ มีฐานผู้บริโภคกว้างขึ้น พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมก้าวสู่การเป็นตลาดต้นแบบของสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดนั่นก็คือ การพัฒนาสู่เมืองเกษตรอินทรีย์มาตรฐานและอาหารปลอดภัยแบบครบวงจรการพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป” รมว.ดีอีเอสกล่าว

ขณะที่ ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ กล่าวว่า โครงการ Transformตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันในรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการรายย่อย เช่น หาบเร่ แผงลอย ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และนำร้านค้าเข้าแพลตฟอร์มช่องทางการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าได้อย่างครบวงจร โดยนำร่องใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี ครอบคลุมผู้ประกอบการ จำนวน 30,000 ราย พร้อมทั้งขยายการรับรู้ไปยังพื้นที่ปริมณฑลอีก 4 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564-มีนาคม 2565 ดีป้า ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตลาดต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือก ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) อย่างต่อเนื่อง

โดยในส่วนของ “ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี” และ “ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น” จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มช่องทางการจำหน่าย และจัดส่งสินค้า
(Local Application) ให้กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย พร้อมสนับสนุนให้ดิจิทัลสตาร์ตอัพ (Digital Startup) และผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ครอบคลุม 6 กลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายออนไลน์ ได้แก่ ระบบรับชำระเงินออนไลน์ (E-payment) ระบบจำลองการสนทนา (Chatbot) ระบบการสั่งอาหารหรือสินค้า (Delivery) ระบบขนส่งสินค้า (Logistics) ระบบบริหารจัดการจุดขาย (Point Of Sales: POS) และระบบบริการ (Service) สามารถจับคู่ธุรกิจกับเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยในพื้นที่ผ่านกิจกรรมตลาดต้นแบบเพื่อร่วมกันเปลี่ยนทุกการซื้อขายสู่ (โลก) ออนไลน์ ปรับทุกไลฟ์สไตล์สู่สังคมไร้เงินสด

“การจัดกิจกรรมต้นแบบจะเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ Local Application ให้พ่อค้าแม่ขายสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การเป็นตลาดต้นแบบที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ และในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 จะจัดงาน Showcase เพื่อแสดงผลสำเร็จในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 พร้อมแลกเปลี่ยนบทเรียนการแปลงโฉมตลาดสดทั้ง 6 จังหวัดให้เป็นตลาดสดยุควิถีใหม่นอกจากนี้จะมีการต่อยอดไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2565 จะดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงร้านค้าอีก 65,000 ราย และสร้างตลาดต้นแบบด้านดิจิทัลได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอีกกว่า 20 จังหวัด สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่(New Normal)ได้ที่ transformmarket.depa.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ E–mail : info.transformmarket@gmail.com

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon