‘คุณหญิงกัลยา’ ยกระดับอาชีวะฐานวิทย์ จับมือ ‘มหาวิทยาลัย-เอกชน’ พัฒนาต้นแบบชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่

คุณหญิงกัลยายกระดับอาชีวะฐานวิทย์ จับมือมหาวิทยาลัยเอกชน พัฒนาต้นแบบชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่จากรถยนต์จริง รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เชื่อประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียนได้

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการในการพัฒนาทักษะผู้เรียนและผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนร่วมกันศึกษา ออกแบบ เพื่อพัฒนาต้นแบบชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่จากรถยนต์จริง ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. , นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ที่ปรึกษาและโฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. , นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานวีย์  โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและนายไมเคิล ฉง รองประธานกรรมการ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วม

คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ศธ. มีความยินดีที่จะสนับสนุน พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยี ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวจักรของอาชีวศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยายนต์ไฟฟ้าที่ปัจจุบันมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาครัฐให้ความสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้า และประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวสู่ศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียนได้

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษามาต่อเนื่อง กำลังคนอาชีวศึกษา ถือว่ามีบทบาทสำคัญทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม รวมถึงภาคธุรกิจบริการ อาชีวศึกษาจึงต้องเร่งสร้างขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะอาชีวะฐานวิทย์เพื่อให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างและพัฒนานักเทคโนโลยี ที่สามารถผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ากับทักษะช่าง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีให้ภาคการผลิตและบริการของประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้นคุณหญิงกัลยา กล่าว

ด้านนายสุเทพ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 แห่งที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ สอศ. พร้อมกับช่วยยกระดับการเรียนการสอนขึ้นไปอีกขั้นผ่านการฝึกฝนและสร้างเสริมประสบการณ์จริง เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศไทย โดย สอศ. จะช่วยประสานงานกับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อมูลสำหรับการพัฒนาต้นแบบชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่และการประยุกต์ดัดแปลงต้นกำลังและแหล่งพลังงานจากมอเตอร์และแบตเตอรี่จากยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนร่วมติดตามประเมินผลและปรับปรุงการประสานงานความร่วมมือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image