พล.อ.ประวิตร เร่งขับเคลื่อนงานพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเวียงหนองหล่ม จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติหนองมโนราห์ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมเป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือและความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการ กอนช. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายวศิน ลีลาชินาเวศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ และลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เวียงหนองหล่ม เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 14,000ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล 2 อำเภอ ได้แก่ ตำบลจันจว้า ตำบลจันจว้าใต้ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน และตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน ปัจจุบันมีความจุเก็บกักประมาณ 8 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากประสบปัญหาตื้นเขินจากตะกอนดินที่สะสมเป็นเวลานาน กรมชลประทาน จึงได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเวียงหนองหล่ม ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรให้แก่ชุมชนโดยรอบ

Advertisement

โดยในส่วนของ กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักเวียงหนองหล่ม จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1.การขุดลอกตะกอนดิน พื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ ปริมาณดินขุด 12 ล้าน ลบ.ม. 2.การก่อสร้างอาคารระบายน้ำ 2 แห่ง 3.การก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 11 กิโลเมตร 4.การขุดลอกลำน้ำแม่ลัว ความยาว 16.2 กิโลเมตร 5.งานอาคารอัดน้ำกลางคลองและอาคารประกอบ 6.การก่อสร้างอาคารท่อลอดถนน 7 แห่ง โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568) ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานในปี 2565 คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ของแผนฯ

สำหรับแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จ.เชียงราย มีการพัฒนา 5 ด้าน รวม 65 โครงการ เป็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 22 โครงการ จะเริ่มดำเนินการระหว่างปี 2566-2570 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำได้มากถึง 24.22 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 17.83 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์ 49,792 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 14,531 ครัวเรือน ช่วยบรรเทาและลดความเสียหายจากพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ 13,300 ไร่

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการและดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง 2565/66 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด พร้อมกำชับให้เร่งรัดดำเนินการการพัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองหล่มให้แล้วเสร็จตามกรอบแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้แก่ประชาชนจังหวัดเชียงรายได้อย่างยั่งยืน

       

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image