ศ.ณรงค์ ใจหาญ กก.ป้องกันบุคคลสูญหาย

เป็น 1 ใน 6 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา 14 (4) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา

จบปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Master of Law in Law, Economy and Society University of Kent at Canterbury, England

ประสบการณ์ทำงาน

Advertisement

ผ่านตำแหน่งอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก่อนหน้านั้นเคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์ลำปาง

หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นหนึ่งในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานฯ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image