ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดตัว The SiGHT by SiPH ศูนย์แก้ปัญหาสายตาเทคโนโลยีล้ำ

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดตัว “The SiGHT by SiPH” ชูเทคโนโลยีแก้ปัญหาสายตา ‘ReLEx Pro’ ครั้งแรกในไทย

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ แถลงข่าว “มิติใหม่ ในการแก้ไขสายตาผิดปกติ” พร้อมเปิดตัว “The SiGHT by SiPH” ศูนย์รักษาและแก้ไขปัญหาสายตา ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการรักษาสายตาใหม่ล่าสุดแห่งแรกในประเทศไทย

โดยมี ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.คลินิก นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์, ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์, รศ. พญ.กนกรัตน์ พรพาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เเละประธานศูนย์ตา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์, รศ.นพ. นริศ กิจณรงค์ รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, รศ.พญ. ชารีนันท์ จิรภาไพศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคกระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คุณธีระพงษ์ บุญรอดชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด พร้อมด้วยผู้รับบริการที่ได้รับการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยี ReLEx Pro ร่วมพูดคุยบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์หลังรักษา

ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3 ด้าน ประกอบด้วย ให้การเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยจริยธรรม สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านงานวิจัย และภารกิจสำคัญคือการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศกับผู้ป่วย ด้วยการเสริมเทคโนโลยีมาช่วยในด้านการรักษาพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ยกตัวอย่างเช่น การใช้หุ่นยนต์มาช่วยแพทย์ผ่าตัดรักษาผู้ป่วย การนำเทคโนโลยี AI มาช่วยด้านการตรวจวินิจฉัยโรค ตลอดจนการนำนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัยระดับโลกมาไว้ที่ศิริราช ภายใต้ความร่วมมือของ 3 โรงพยาบาล คือ รพ.ศิริราช ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อให้บริการผู้ป่วยทุกระดับได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง

Advertisement

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2553 ถือเป็นต้นแบบโรงพยาบาลรัฐ ที่การบริหารและการให้บริการที่เป็นเลิศ และมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับสากล โดยใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้ของศิริราชเป็นพื้นฐาน ภายใต้แนวคิด “ผู้รับ ผู้ให้” เพราะรายได้ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลแห่งนี้ จะส่งกลับคืนสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อใช้ในกิจการของคณะแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งในแต่ละปีศิริราชมีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคน และผู้ป่วยในมากกว่า 80,000 คนต่อปี ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี โดยตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้ส่งมอบเงินคืนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,916 ล้านบาท

ศ.คลินิก นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) กล่าวถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ว่า SiPH จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ที่บริการดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อน มุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) โดยยังคงยึดมั่นในมาตรฐานการรักษาที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งคำนึงถึงความคุ้มค่าของผู้รับบริการ เป็นต้นแบบสำหรับโรงพยาบาลรัฐในการบริหารจัดการด้วยรูปแบบการบริหารพิเศษ เพื่อให้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืน โดยรายได้จากการดำเนินงานจะกลับคืนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะฯ และช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

สำหรับการเปิดบริการ “The SiGHT by SiPH” ศูนย์รักษาและแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ สั้น เอียง ด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย ที่เรียกว่า “ReLEx Pro” เป็นเทคโนโลยีที่นานาชาติให้การยอมรับ โดย SiPH เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการและนำเข้าเทคโนโลยีนี้เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันทั่วโลก มีการให้บริการรวมประมาณ 30 เครื่อง ไม่เพียงเท่านี้ เรายังพร้อมด้วยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ยกระดับมาตรฐานการรักษาและดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ดีมีคุณภาพ อำนวยความสะดวกและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติและมีความสุข

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image