รื่นวดี สุวรรณมงคล ผู้ตรวจราชการ สปน.

มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หลังจากดำรงตำแหน่งตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566

เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2507 อายุ 59 ปี

จบการศึกษา

Advertisement

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนติบัณฑิตไทย (นบ.ท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) Harvard Law School, United States of America, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Walter A. Haas School of Business, University of California, Berkeley, United States of America

ประวัติรับราชการ

ลูกหม้อกระทรวงยุติธรรมผ่านตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ช่วยปฏิบัติราชการทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง

รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมคุมประพฤติ และอธิบดีกรมบังคับคดี

1 มกราคม 2562 ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการ ก.ล.ต. ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566

กลับมาโชว์ฝีมือในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนจะเกษียณอายุราชการในปี 2567

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image