‘บิ๊กหยอย’ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล กอ.รมน.ปี’66

‘บิ๊กหยอย’ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล กอ.รมน.ปี’66

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประจำปี 2566 ให้แก่บุตรของกำลังพล กอ.รมน. ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด กอ.รมน. ส่วนกลาง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความมานะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และเป็นสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือกำลังพลด้านค่าครองชีพ ลดภาระทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาคัดเลือกจากบุตรของกำลังพลที่มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในปีนี้ กอ.รมน. ได้มอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 50 ทุน ประกอบไปด้วย ระดับประถมศึกษา จำนวน 18 ทุน, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 9 ทุน, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 8 ทุน, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 14 คน

พล.อ.อุกฤษฎ์ กล่าวให้โอวาทแก่บุตรของกำลังพลว่า ให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับทุนการศึกษา ที่มาจากความขยัน อดทน และความตั้งใจของตัวเอง พร้อมขอให้เด็ก ๆ และเยาวชน คงไว้ซึ่งความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อเป็นเยาวชนที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมความมั่นคงของชาติได้ในอนาคต

Advertisement


ที่ผ่านมา กอ.รมน. ได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพลของ กอ.รมน. มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลเอาใส่ใจกำลังพล และช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว โดยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนประเทศต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image