กรมการท่องเที่ยวประสาน depa อุดหนุนงบประมาณ เกาะลิบง ยกระดับท่องเที่ยวยั่งยืน แบบ BCG

กรมการท่องเที่ยว ขอ depa สนับสนุนคูปองดิจิทัล ยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเกาะลิบง มียื่นขอรับงบประมาณแล้ว 25 ราย รวม 250,000 บาท ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาเกาะแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน ตามปฏิญญาเกาะเต่า ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้ประสานงานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อเฟ้นหาชุมชนท่องเที่ยวเข้ารับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเกาะลิบง จังหวัดตรัง ได้ยื่นความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการคูปองดิจิทัลฯ จำนวน 25 รายๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท

” เกาะลิบงมีชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวจากกรมฯและเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวบนเกาะลิบง และเป็นการดำเนินงานตามปฏิญญาเกาะเต่า ซึ่งกรมฯได้ร่วมกับ 21 เกาะ และภาคีเครือข่ายจำนวนกว่า 23 องค์กร ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว ด้วยการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG : เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อร่วมมือกับทุกภาคส่วนยกระดับการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน”

Advertisement

สำหรับพื้นที่เป้าหมายอื่นในปีงบประมาณถัดไป กรมฯจะบูรณาการร่วมกับประชาคมชาวเกาะทั้ง 21 เกาะ ตามปฏิญญาเกาะเต่าที่กรมฯได้ร่วมลงนามไว้ โดยคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ประกอบการบนเกาะที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติการจดทะเบียนนิติบุคคล มีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ กับกระทรวงพาณิชย์ หรือเป็นวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติเฉพาะ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image