อสส.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกาศทำหน้าที่โดยเที่ยงธรรมปราศจากอคติ

“อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์” ออกสาร อสส.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงโปรดเกล้าฯดำรงตำเเหน่งอัยการสูงสุด ประกาศทำหน้าที่โดยเที่ยงธรรมปราศจากอคติ นำพาองค์กรอัยการเป็นที่เชื่อมั่นสังคมและประชาชน เตรียมเเถลงนโยบายถึงอัยการทั่วประเทศ ผ่านระบบซูม 19 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ และโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 นั้น

นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด ได้ออกสารอัยการสูงสุด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า “ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้กระผมดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่สำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติยศอย่างสูงในชีวิตการรับราชการของกระผมที่ได้มาเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรอัยการ อันเป็นองค์กรที่สำคัญของกระบวนการยุติธรรมและเป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายองค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น รวมถึงพนักงานอัยการมีความเป็นอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง ภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดจึงเป็นบทบาทที่สำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ข้าราชการฝ่ายอัยการทั้งหลายต่างสำนึกในภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ และได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่จนบังเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสร้างความศรัทธา แก่ประชาชนมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระผมขอสื่อสารมายังข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานอัยการสูงสุดทุกท่าน ให้ตระหนักว่าเราเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าและทุกท่านล้วนเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้รุดไปข้างหน้า ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบคุณธรรม กระผมจะใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเพื่อนำองค์กรอัยการให้เป็นที่เชื่อมั่นของสังคมและประชาชนต่อไป”

นายประยุทธ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ของนายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ มีวาระ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 โดยในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด จะได้แถลงนโยบายการบริหารราชการ เพื่อให้บุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด ทั่วประเทศนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งในการเตรียมการแถลงนโยบายดังกล่าว นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ ได้ให้แนวทางกับคณะทำงานโดยเน้นให้การแถลงนโยบายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดทั่วประเทศอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งเน้นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับทางราชการมากที่สุด โดยการแถลงนโยบายจะใช้ห้องรับรอง ชั้น 9 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีรองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ และอธิบดีอัยการในสำนักงานกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมรับฟัง และจะมีการถ่ายทอดให้ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดทั่วประเทศรับฟังผ่านระบบ Zoom Meetings และเมื่ออัยการสูงสุดแถลงนโยบายเสร็จสิ้น จะมีการพบปะสื่อมวลชนเพื่อให้ซักถามในเรื่องนโยบายที่สำคัญอีกด้วย

Advertisement
นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image