ร.อ.ธรรมนัส มอบโฉนด-ถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย อ.สามเงา จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการกลุ่มผู้ใช้น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัสรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาและความต้องการกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่อำเภอสามเงา สืบเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเป็นประจำทุกปี โดยปริมาณน้ำที่ก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณน้ำหลากจากลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำวัง ด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง ลงมาและหากปีใดมีฝนตกหนักติดต่อกันอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากจากลุ่มน้ำวังตอนบนได้ทั้งหมด จะมีน้ำไหลล้นอาคารระบายน้ำลงสู่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง ไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดตากอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนในพื้นที่ 2 อำเภอ จำนวน 6 ตำบล ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างของจังหวัดตากได้รับความเดือดร้อนจากการประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ซ้ำซากและรุนแรงเป็นประจำทุกปี ส่วนในช่วงฤดูแล้งแม่น้ำวังมีปริมาณค่อนข้างน้อย และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาภัยแล้งในเขตลุ่มน้ำวังส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

โดยตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำมายื่นหนังสือต่อ ร.อ.ธรรมนัส เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มน้ำวัง จังหวัดตาก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุ่มน้ำวังให้ได้ ให้เป็นรูปธรรมต่อไป โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ตามที่กลุ่มผู้ใช้น้ำขอรับการสนับสนุนประกอบด้วย 1.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ระวานพร้อมระบบส่งน้ำ 2.โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ (ปตร.) ในแม่น้ำวัง จังหวัดตาก 4 แห่ง คือ ปตร.บ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา ปตร.บ้านวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา ปตร.บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก ปตร.บ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก และ 3.โครงการขุดคลองผันน้ำ ฟลัดเวย์ (Flood way)หนองตีนดอย เพื่อใช้ผันน้ำจากแม่น้ำวังลงสู่แม่น้ำปิงได้เร็วยิ่งขึ้น

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัสมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) อำเภอสามเงา จำนวน 10 ราย 10 แปลง เนื้อที่ 69-2-59 ไร่ หลังจากนั้นมอบถุงยังชีพและข้าวสารให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามเงา จำนวน 500 ชุด, มอบชุดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน น้ำหมักฮอร์โมน พด.2, สารบำบัดน้ำเสียซุปเปอร์ พด.6, น้ำหมักไล่แมลง พด.7 ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

Advertisement

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร ตำบลวังจันทร์ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา และพื้นที่ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก เกิดสถานการณ์อุทกภัยจากแม่น้ำวัง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดลำปาง ส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำวังเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยในปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ส่วนในพื้นที่ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image