สพฐ. กางปฏิทินรับนักเรียนปี’67 เริ่มสมัคร 9-13 มี.ค. ‘เตรียมอุดม’ สอบ 9 มี.ค.

สพฐ. ออกแนวปฏิบัติ-ปฏิทินรับ น.ร.ปี’67  เริ่มสมัคร 9-13 มี.ค. ‘เตรียมอุดม’ สอบ 9 มี.ค.

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ประกาศ ปฏิทินรับนักเรียน 2567 และนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 ลงนามโดย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)

สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน มีหลักการ ดังนี้ 1.การดำเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัย มีการจัดระบบ วิธีการรับนักเรียนที่ปลอดภัย ทั้งจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม ภัยจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 2.การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกรรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียน มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม สมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

3.การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กในระดับการศึกษาภาคบังคับและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ ของแต่ละบุคคล 4.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นสำคัญ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการในการดำเนินการรับนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

Advertisement

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ ก่อนประถม สมัคร วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2567 เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ จับสลาก และประกาศผล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ รายงานตัว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ มอบตัว วันที่ 3 มีนาคม

ชั้น ป.1 สมัคร วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ จับสลาก วันที่ 10 มีนาคม ประกาศผลฯวันที่ 10 มีนาคม รายงาน วันที่ 10 มีนาคม และมอบตัว วันที่ 17 มีนาคม

ชั้น ม.1 สอบคัดเลือก (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม สอบ วันที่ 23 มีนาคม ประกาศผลฯ และรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม มอบตัว วันที่ 30 มีนาคม ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 9-10 มีนาคม สอบ วันที่ 19 มีนาคม ประกาศผลฯ รายงานตัว วันที่ 20 มีนาคม มอบตัว วันที่ 30 มีนาคม เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม สอบ วันที่ 27 มีนาคม ประกาศผลฯ รายงาน วันที่ 29 มีนาคม มอบตัว วันที่ 30 มีนาคม จับสลาก (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม จับสลาก วันที่ 29 มีนาคม ประกาศผลฯ และรายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม มอบตัว วันที่ 30 มีนาคม

ชั้น ม.4 เปิดสอนมัธยมต้น และมัธยมปลาย จบชั้น ม.3 เดิม รับสมัคร ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด ส่วนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิม และโรงเรียนอื่น สมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม สอบ วันที่ 24 มีนาคม ประกาศผลฯ รายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม มอบตัว วันที่ 31 มีนาคม ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 9-10 มีนาคม สอบ วันที่ 20 มีนาคม ประกาศผลฯ รายงานตัว วันที่ 21 มีนาคม มอบตัว วันที่ 31 มีนาคม เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม สอบ วันที่ 24 มีนาคม ประกาศผลฯ รายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม มอบตัว วันที่ 31 มีนาคม

ชั้น ม.4 เปิดสอนเฉพาะมัธยมปลาย (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) สมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม สอบ วันที่ 24 มีนาคม ประกาศผลฯ รายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม มอบตัว วันที่ 31 มีนาคม ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 9-10 มีนาคม สอบ วันที่ 20 มีนาคม ประกาศผลฯ รายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม มอบตัว วันที่ 31 มีนาคม เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม สอบ วันที่ 24 มีนาคม ประกาศผลฯ รายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม มอบตัว วันที่ 31 มีนาคม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค สมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2567 สอบ วันที่ 9 มีนาคม ประกาศผล ภายในวันที่ 20 มีนาคม รายงานตัว ภายในวันที่ 20 มีนาคม มอบตัว ภายในวันที่ 20 มีนาคม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image