ผบ.ตร.หารือก.พ.ค.ตร.ขับเคลื่อนพิทักษ์คุณธรรมองค์กรตามพ.ร.บ.ตำรวจใหม่

ผบ.ตร. หารือ ก.พ.ค.ตร. ขับเคลื่อนระบบพิทักษ์คุณธรรมในองค์กรตำรวจ ตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่ ย้ำพร้อมยึดมั่นในระบบคุณธรรม การบริหารงานบุคคลข้าราชการตำรวจ และสนับสนุน ร่วมมือกับ ก.พ.ค.ตร อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดองค์กร

วันนี้ (12 มกราคม 2567) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ชั้น 19 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ร่วมหารือข้อราชการกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ในเรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ โดยมีนายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ประธาน ก.พ.ค.ตร. , นายธวัชชัย ไทยเขียว , พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี , นายวันชาติ สันติกุญชร , พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ , พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม , พล.ต.ท.ปัญญา เอ่งฉ้วน กรรมการ ก.พ.ค.ตร. และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมหารือครั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานภารกิจ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของ ก.พ.ค.ตร รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้ ผบ.ตร.รับทราบ โดย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ จะสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น สถานที่ อัตรากำลัง และครุภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อลดปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมจะช่วยประสานงาน เผยแพร่ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค.ตร ตามพระราชบัญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565

ผบ.ตร.พร้อมยึดมั่นในระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลข้าราชการตำรวจ และจะสนับสนุน ร่วมมือกับ ก.พ.ค.ตร อย่างเต็มที่ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจะช่วยกันทำให้ระบบพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการตำรวจ บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งขาติ โดย ทาง ก.พ.ค.ตร จะช่วยประสานหน่วยงานและสถาบันทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายจะได้ประสานงานโดยตรงในรายละเอียดในเรื่องที่หารือร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้เห็นผลปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป

Advertisement

ทั้งนี้ ก.พ.ค.ตร. เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา โดยการหารือข้อราชการครั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน ก.พ.ค.ตร. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ โดยมี พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม เป็นโฆษก และนายธวัชชัย ไทยเขียว เป็น รองโฆษก ก.พ.ค.ตร.

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image