กองทัพภาคที่ 1 รุกงานพีอาร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนข่าว-บันทึกภาพอย่างมืออาชีพ

กองทัพภาคที่ 1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนข่าว-บันทึกภาพอย่างมืออาชีพเพื่อพีอาร์ ‘แม่ทัพรุ่ง’ปลุกพัฒนาศักยภาพงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นระบบ สร้างการรับรู้-ความเข้าใจปชช.

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 พล.ท.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนข่าวและบันทึกภาพอย่างมืออาชีพ เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่กำลังพลที่รับผิดชอบสายงานด้านการประชาสัมพันธ์และมีความสามารถด้านการถ่ายภาพของกำลังพล กองทัพภาคที่ 1 กองทัพน้อยที่ 1 รวมถึงหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 เพื่อให้ผลิตงานประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน มีความกระชับ และทันสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีแก่กองทัพภาคที่ 1 และกองทัพบก โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และผู้เชี่ยวชาญด้านอินโฟกราฟิกจาก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก มาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม

โดยแม่ทัพภาคที่ 1 ได้กล่าวถึงภารกิจของกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งมีหลายด้านที่สำคัญ ทั้งด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การพัฒนาท้องถิ่น การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และที่สำคัญคือการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภารกิจต่างๆ เหล่านี้จะประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่งต้องได้รับการยอมรับ ร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคประชาชน ผ่านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ความน่าเชื่อถือของกองทัพต่อสาธารณชน เพื่อพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจของทหาร และงานประชาสัมพันธ์ ต้องอาศัยองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ซึ่งหากได้รับความรู้และแนวทางที่ถูกต้องจะช่วยให้การผลิตงานนั้นๆง่ายและสำเร็จยิ่งขึ้น

Advertisement

ทั้งนี้การจัดสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายการทำข่าวเป็นทีม โดยทีมข่าวจาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก การบรรยายการเขียนข่าวให้น่าสนใจ และการแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการลงมือเขียนข่าว โดย ททบ. และแนะนำการทำอินโฟกราฟิกประกอบข่าว โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกองทัพบกที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอินโฟกราฟิกของกองทัพบก และกลุ่มที่ 2 เทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อภาพก่อนจะนำไปสู่การนำเสนอการเขียนข่าว และรวมกลุ่มปฏิบัติเสมือนจริง และนำเสนอการเขียนข่าวเป็นทีมพร้อมภาพ โดยเชิญวิทยากรวิจารณ์การนำเสนอ และแนะนำแนวทางแก้ไข ซึ่งนับว่าได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image