‘พระเทพฯ’ ทรงติดตามการดำเนินงาน ‘โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา’

เมื่อเวลา 10.24 น. วันที่ 12 พฤษภาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า

“สำหรับท่านที่เป็นตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหลาย ข้าพเจ้าใคร่จะปรารภแก่ท่านว่า ทุกวันนี้ โลกของเราเปลี่ยนไปเร็วมาก จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้รู้ให้เข้าใจ จะได้นำมาปรับใช้ในการพัฒนางาน ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย ตลอดจนการบริหารจัดการกลุ่มหรือสหกรณ์ ให้เจริญก้าวหน้า การที่ท่านทั้งหลายได้มาเข้ารับการอบรมความรู้ทางราชการ และมาเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ในวันนี้ ก็นับเป็นทางหนึ่งที่จะได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ทั้งยังได้เห็นตัวอย่างที่ดีของการทดลอง ค้นคว้า วิจัย และดำเนินงานด้านการเกษตรอย่างครบวงจรอีกด้วย ขอให้ทุกท่านตั้งใจเรียนรู้และศึกษาสังเกตสิ่งต่างๆ ที่ได้พบเห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วน จะได้นำความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ไปถ่ายทอดแก่มวลสมาชิก รวมทั้งปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานอย่างเหมาะสม หากทำได้ดังนี้ งานด้านเกษตรกรรมที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่ก็ย่อมจะดำเนินก้าวหน้า เป็นรากฐานอันมั่นคงให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญยั่งยืนสืบไป”

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา ทอดพระเนตรนิทรรศการ 56 ปี ย้อนรำลึกโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหน้าอาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. มะเกี๋ยงน้อยหน่าเครือ ตีนฮุ้งดอย แล้วเสด็จฯ ต่อไปยังหน้าอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และอาคารธนาคารข้อมูล ทอดพนะเนตรนิทรรศการสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ทอดพระเนตรนิทรรศการงานศึกษาวิจัยและพัฒนาการย้อมเส้นไหมจากธรรมชาติให้ได้สีที่มีคุณภาพสูง จากนั้นเสด็จฯ ไปยังอาคารโครงการนาทดลอง สวนจิตรลดา ทอดพระเนตรนิทรรศการที่ห้องนิทรรศการกรมการข้าว สมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับ

น.ส.กอบกุล กาญจนาลัย กล่าวว่า ปี 2560 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้ดำเนินกิจกรรมการสาธิต ทดลอง และเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มาครบ 56 ปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกต้นยางนาในปี 2504 และในปีต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดสร้างโรงโคนม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นอุตสาหกรรมนม ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จนเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดในปัจจุบัน อีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนม ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีว่า พระองค์เป็นพระบิดาแห่งวงการโคนม และอาชีพการเลี้ยงโคนมถือเป็น “อาชีพพระราชทาน”

ในปีนี้ โครงการส่วนพระองค์ฯ ได้รับพระราชทานพระราโชบายจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ย้ายโรงโคนม รวมทั้งอาคารโรงงานตั้งแต่โรงสีข้าว จนถึงอาคารผลิตภัณฑ์อาหารและยาแผนโบราณ ไปสร้างที่บริเวณป่าบนและป่าล่างภายในสวนจิตรลดา อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเป็นแนวทางในการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์เกษตร สืบไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เครือข่ายการมีส่วนร่วมของเกษตรกรคลองโปร่งนก ร่วมแก้ปัญหาน้ำในคลองเน่าเสีย
บทความถัดไปสหรัฐประกาศทบทวนนโยบายโลกร้อน ยึดผลประโยชน์ตามสโลแกน”อเมริกาต้องมาก่อน”