“บวรศักดิ์” แถลง ชวนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ร่วมวงปฏิรูปประเทศ

“บวรศักดิ์” ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมปฏิรูป เผย “นายกฯ” ตอบโจทย์ปฏิรูปกฎหมายเพื่อใคร ด้วยเหตุผลที่ปชช.เข้าใจง่าย แจงไม่มีหน้าที่ชง หน.คสช. ออกม. 44 ตั้งอนุเร่งงานกฎหมาย 5 ด้าน ดันลูกวิษณุนั่งโฆษก

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) แถลงภายหลังการประชุมว่า อยากจะเชิญชวนคนหนุ่มสาวที่อยากจะปฏิรูปบ้านเมือง ปฏิรูปกฎหมายเข้ามาร่วมเพราะการปฏิรูปต้องการให้คนอนาคตเข้ามามีบทบาท ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็เห็นด้วย โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาพิเศษมาว่า “กฎหมายมีเป็นจำนวนมากให้ทำบัญชีและจัดลำดับความเร่งด่วนของปี 2560 และปีต่อไป พร้อมกับต้องสร้างความเข้าใจเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข เพื่อใคร และมีเหตุผลที่ประชาชนต้องเข้าใจง่าย แปลว่าต้องนึกถึงประชาชนเป็นหลัก” ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปติดต่อได้ที่ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และที่ตู้ปณ. นอกจากนี้หากประชาชนมีข้อเสนอที่ติดขัดในข้อกฎหมายในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพก็สามารถที่จะเสนอเข้ามาได้

นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า กฎหมายที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพและธุรกิจ และสร้างภาระแก่ประชาชนนั้นมีเป็นร้อยฉบับ ถ้าสามารถดำเนินการได้ความน่าลงทุนในประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นมหาศาล อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับใดที่มีความเร่งด่วนคณะกรรมการชุดนี้ไม่พึงเสนอให้รัฐบาลใช้มาตรา 44 แต่จะดำเนินการจัดทำแผนในแต่ละปีว่าทำอะไรบ้าง แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาว่าเห็นควรจะใช้มาตรา 44 หรือไม่


ด้านนายคำนูณ สิทธิสมาน คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายของคณะกรรมการป.ย.ป.ว่าคณะกรรมการชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งป.ย.ป.ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยนายกฯดำริว่าการจะปฏิรูปประเทศนั้นต้องปรับโครงสร้างโดยต้องมีปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย และเนื่องจากกฎหมายมีเป็นจำนวนมากจึงต้องจัดทำบัญชีลำดับความสำคัญว่าอะไรที่ทำได้ภายในปีนี้และปีต่อๆ ไปรวมถึงต้องชี้แจงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อย นี่ถือเป็นความต้องการของนายกฯที่เมื่อเราจะปฏิรูปประเทศก็ต้องทำให้คนที่อยู่หลังปฏิรูปไปแล้วเข้ามามีส่วนร่วม และเราก็ต้องรับฟังเขา ไม่ใช่มีแต่คนรุ่นเราเท่านั้น

นายคำนูณกล่าวต่อว่า วันนี้เป็นประชุมเพื่อแสวงหาการทำงานครั้งแรก โดยตั้งคณะอนุกรรมการ 1.คณะอนุกรรมการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของประชาชน โดยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูลเป็นประธาน 2.คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ 3.คณะอนุกรรมการติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ 4.คณะอนุกรรมการกำกับการเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งทั้ง 2 คณะมีตนเป็นประธาน และ 5.คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายใหม่หรือสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศที่มีนายบรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธาน ทั้งนี้คณะกรรมการชุดใหญ่จะมีการประชุมกันทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ส่วนคณะอนุกรรมการอาจจะมีการประชุมกันถี่กว่าอาจจะเป็นสัปดาห์ละ 1 ถึง 2 ครั้งแล้วแต่ความจำเป็น ส่วนโฆษกคณะกรรมการที่มีตน นายบรรเจิด นายวิชญะ เครืองาม และนายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ โดยจะประชาสัมพันธ์การทำงานในรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด