กรมบัญชีกลางเสนอ ครม. 1 ส.ค.ออกกฎกระทรวง 7 ฉบับ รองรับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

แฟ้มภาพ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงจำนวน 7 ฉบับ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 นี้ เพื่อให้ทันการบังคับใช้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

นางสาวสุทธิรัตน์กล่าวว่า สำหรับกฎกระทรวง จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. …. กำหนดให้ทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และหน่วยงานตามที่กฎหมายจัดตั้งกำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. … กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างและอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. …. กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เช่น การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมการเรียนการสอน การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา การให้บริการทางการศึกษา การส่งเสริมนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข การส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น 4.ร่างกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. …. กำหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป กำหนดวงเงินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดวงเงินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ

5.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. …. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา การขึ้นทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อมูลที่ปรึกษา การเพิกถอนและการยกเลิกการขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 6.ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. …. กำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 7.ร่างกฎกระทรวงกำหนดเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. …. กำหนดกรณีอุทธรณ์ไม่ได้กรณีอื่นเพิ่มเติม จากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คือ คุณสมบัติของผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น และขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุของหน่วยงานกรณีที่ผู้นั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุนั้น

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่า กฎกระทรวงทั้ง 7 ฉบับนี้ กรมบัญชีกลางได้ยกร่างโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเร่งออกกฎหมายลูกในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมุ่งหวังให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าสูงสุดกับภาครัฐ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สรรพากรเผยหลักเกณฑ์บริจาคช่วยน้ำท่วม ลดหย่อน-หักเป็นรายจ่ายในการเสียภาษี
บทความถัดไปสถาบันคุรุพัฒนาเล็งขึ้นบัญชีดำบริษัทเอกชน จัดอบรมหลักสูตรไม่ตรงตามเกณฑ์