กรมประมงเสนอครม.ออกประกาศเกณฑ์ขึ้นทะเบียนแรงงานประมง ช่วยลดภาระเจ้าของเรือ

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 12 กันยายนนี้ กรมประมง ได้เสนอให้พิจารณาหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนแรงงานประมง ตามมาตรา 83 แห่ง พระราชกำหนด(พ.ร.ก.)การประมง 2558 หลังจากที่นายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร้องเรียนว่า ขณะนี้เจ้าของเรือประมงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของแรงงาน ซึ่งเป็นผลมาจากที่แรงงานเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้ หากได้รับความเห็นชอบกรมประมง จะประกาศใช้โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้แรงงานในภาคการประมงเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจตามมาตรา 83 ซึ่งกำหนดให้คนประจําเรือต้องมีหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย และในกรณีคนประจําเรือไม่มีสัญชาติไทย ต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และต้องได้รับใบอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว โดยใช้อำนาจของอธิบดีกรมประมง เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือคนประจำเรือ เพื่อใช้แทนใบอนุญาตการทำงาน เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องสำหรับแรงงานประมงที่ไม่สามารถจดทะเบียนแรงงานของกระทรวงแรงงานครั้งที่ผ่านมา ที่สิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมาได้ทัน โดยกรมประมงได้หารือทำความเข้าใจกับตัวแทนผู้ประกอบการประมง เมื่อครม.เห็นชอบแล้ว กรมประมงจะเร่งดำเนินการ การออกหนังสือคนประจำเรือ เพื่อใช้แทนใบอนุญาตการทำงาน จะสามารถแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด

สำหรับสาระสำคัญของประกาศการขึ้นทะเบียนแรงงานประมง ประกอบด้วย กำหนดให้คนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ซึ่งอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มาลงทะเบียนและยื่นคำขอหนังสือคนประจำเรือภายใน 1 เดือน จัดทำประวัติโดยกรมการปกครอง กำหนดให้เจ้าของเรือ หรือผู้ประสงค์ให้คนต่างด้าวทำงานในเรือประมงของตน ให้แจ้งต่อกรมประมงภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้กรมประมงจัดทำบัญชีรายชื่อนายจ้าง เพื่อคนต่างด้าวได้เลือกสมัคร โดยมีกำหนดวัน เวลา ให้นายจ้างและคนต่างด้าวเจรจากัน โดยมีพนักงานตรวจแรงงานและผู้ประสานงานด้านภาษามาร่วมตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้าง และอาจมีผู้แทนขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ด้วย

กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับหนังสือคนประจำเรือเป็นคนต่างด้าว และไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงตนที่ครบถ้วน ให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้ประสานกับประเทศต้นทางเพื่อให้คนต่างด้าวเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติโดยเร็ว และ กรณีคนต่างด้าวไม่ประสงค์จะทำงานในเรือประมง หรือไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการส่งคนต่างด้าวผู้นั้นออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่คนต่างด้าวผู้นั้นมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวอยู่แล้ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon