ขับเคลื่อนโครงการ ‘คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกัน’ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 250 รายเดือนละหน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย เจ้าหน้าที่ทหาร ปตอ.พัน. 3 เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.จว.นบ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลบางสีทอง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย อสม. ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 1, 4 และ 5 ตำบลบางสีทอง จำนวน 15 ราย ตามโครงการ “คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกัน” พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง” โดยเยี่ยมเดือนละครั้ง ครั้งละ 250 คน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน โดยให้นายอำเภอต้องหมั่นออกไปตรวจเยี่ยมดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเป็นประจำ เพื่อรับทราบข้อมูลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประการสำคัญ จะทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนแต่อย่างใด เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และญาติพี่น้องในพื้นที่ให้ดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความหวัง โดยได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร-อาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้รับบริจาคสิ่งของจากผู้ประกอบการและผู้มีอุปการคุณในพื้นที่