เปิดใจ ‘ปธ.อกศจ.ตาก’ ทำไม…ไม่บรรจุ ‘ครูแอน-ครูวัลย์’??

ชำเรือง เรืองขำ

หมายเหตุ : นายชำเรือง เรืองขำ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(อกศจ.)ตาก กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)ตาก จากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ชี้แจงกรณี กศจ.ตาก มีมติไม่อนุมัติการบรรจุแต่งตั้ง น.ส.วนาลี ทุนมาก หรือ ครูแอน และ น.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี หรือครูวัลย์ หลังปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ได้ 5 เดือน เนื่องจากการดำเนินการบรรจุแต่งตั้งไม่ถูกต้องตามขั้นตอน “มติชน” เห็นว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจ จึงนำเสนอ ดังนี้

“เรื่องนี้ชัดเจนมาก เพราะเป็นเรื่องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 38 ไม่ปฏิบัติตามมติกศจ.ตาก ทั้งนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า ครูแอนและครูวัลย์ ยังไม่ได้เป็นข้าราชการครู เพราะจากการตรวจสอบร่างคำสั่งที่สพม.เขต 38 เสนอให้กศจ.ตากลงนาม พบว่าการบรรจุไม่ปฏิบัติตามมติกศจ.ตาก ซึ่งพิจารณาและมีมติโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 26 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งกำหนดขั้นตอนการเสนอเพื่อกำหนดวิชาเอกของสถานศึกษา ดังนี้ สถานศึกษาเสนอความต้องการจำนวนและอัตรากำลังข้าราชการการครู ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ จากนั้นส่งผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) เพื่อเสนอให้กศจ.พิจารณา เมื่อกศจ.อนุมัติแล้ว จึงประกาศว่าโรงเรียนต้องการบรรจุครูสาขาวิชาเอกใดบ้าง ซึ่งการบรรจุหรือรับย้าย ต้องให้ตรงตามสาขาวิชาที่สถานศึกษาประกาศไว้ กรณีสถานศึกษาต้องการเปลี่ยนวิชาเอกจากที่ขออนุมัติไว้ เพราะเหตุผลและความจำเป็น ต้องเสนอขอมาใหม่ตามวิธีการและขั้นตอนดังกล่าว

สพม.เขต 38 เรียกบรรจุไม่ครบตาม 10 อัตราตามที่กศจ.ตากอนุมัติ แต่ตรงนี้ยังไม่ขอลงรายละเอียด เน้นเฉพาะโรงเรียนอุ้มผางฯ ที่เป็นปัญหา ซึ่งอนุมัติวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ซึ่งในส่วนของสังคมศึกษาไม่มีปัญหา ที่มีปัญหาคือคณิตศาสตร์ สพม.เขต 38 อ้างว่า ไม่มีคนมารายงานตัว และเรียกสาขาวิชาเอกสังคมศึกษามาบรรจุในวันเดียวกัน คือวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นการเรียกลำดับสำรองมารอล่วงหน้า ซึ่งเป็นลำดับเลขที่ไม่ตรงกับกศจ.อนุมัติ และยังไปบรรจุเพิ่มจากมติอีก 1 อัตรา สรุปแล้ว ที่กศจ.อนุมติให้บรรจุคณิตศาสตร์ 1 อัตรา และสังคมศึกษา 1 อัตรา สพม.เขต 38 ไม่บรรจุตามมติกศจ. แต่ไปบรรจุสังคมศึกษาเพิ่มอีก 2 อัตรา รวมแล้ว 3 อัตรา ไม่ตรงตามมติ

สพม.เขต 38 เรียกให้มารายงานตัวในวันที่ 4 พฤษภาคม ถ้าวิชาเอกคณิตศาสตร์ไม่มารายงานตัว สพม. เขต 38 ก็ต้องทำหนังสือเรียกตัวสำรองมาในวันที่ 5 พฤษภาคม ถึงจะถูก แต่นี่เรียกมาพร้อมกันหมด ฝ่ายบริหารบุคคลของกศจ.ตรวจสอบพบ จึงทำหนังสือบันทึกถึงกศจ.ตาก ว่า มี 2 รายไม่ควรลงนามแต่งตั้ง กศจ.จึงไม่ลงนามแต่งตั้ง และมีหนังสือทักท้วงไปที่สพม.เขต 38 ถึง 2 ครั้งว่าการบรรจุไม่เป็นไปตามมติ ให้แก้ไข แต่สพม.เขต 38 ไม่ยอมแก้ไข อีกทั้งยังออกบัตรประจำตัวข้าราชการให้ทั้ง 2 คน ซึ่งหลักฐานสำคัญในการออกบัตรประจำตัวข้าราชการครูคือ คำสั่งการบรรจุแต่งตั้ง ในเมื่อไม่มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง แต่ไปออกบัตรให้ครูแอนกับครูวัลย์ได้อย่างไร ตรงนี้คือประเด็น

Advertisement

ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตกันว่า มติกศจ.อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)โดยความเห็นชอบของกศจ. เป็นผู้บรรจุแต่งตั้ง แต่มติกศจ.ตากให้ผอ.สพม.เขต 38 เรียกบรรจุแต่งตั้งนั้น เป็นไปไม่ได้ที่มติกศจ.จะไม่ถูกต้อง เพราะอดีตผอ.สพม.38 มีเวลาขอทบทวนมติ อีกทั้งยังเป็นกรรมการในอกศจ.ตาก ซึ่งผมเป็นประธาน ผมได้บอกชัดว่า ถ้าบัญชีไม่หมดอายุ ไม่มีปัญหา หาทางออกได้ แต่กรณีนี้บัญชีหมดอายุแล้ว จะเอาอำนาจอะไรไปบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งอดีตผอ.สพม.เขต 38 ก็พูดในที่ประชุมอกศจ.ตอนนั้นว่า ได้ถามผู้ใหญ่มาแล้ว ทำไมจะบรรจุไม่ได้ ซึ่งผมก็ชี้แจงว่า อกศจ.ตาก อนุมัติให้บรรจุตามหลักเกณฑ์ ไม่ได้อนุมัติให้บรรจุตามที่ผู้ใหญ่บอก และแนะนำให้แก้ไข 2-3 ครั้ง แต่อดีตผอ.สพม.เขต 38 ก็ไม่ยอม แถมยังบอกด้วยว่า ถ้าไม่อนุมัติทั้ง 2 คน จะฟ้องศาลปกครอง และให้ทางสพม.เขต 38 และกศจ.ตากรับผลกันไป เพราะวันที่ 5 ตุลาคม อดีตผอ.สพม.เขต 38 จะไปบรรจุเป็นผอ.สพม.เขต 20 (อุดรธานี )

ส่วนที่ถามว่า ระยะเวลาอาจจะกระชั้นเกินไปนั้น ชี้แจงว่าผอ.สพม.เขต 38 มีเวลาหลายวัน เรียกรายงานตัววันที่ 4 พฤษภาคม บัญชีหมดวันที่ 10 พฤษภาคม ถือว่ายังมีเวลา หากมีหนังสือด่วนมายังกศจ.ว่าโรงเรียนมีความจำเป็นขอบรรจุด่วน คำถามคือ ทำไมไม่ทำ อดีตผอ.สพม.38 ใช้อำนาจอะไรไปเรียกบรรจุ ผมไม่เชื่อว่าคนเป็นผอ.สพท.จะไม่รู้ เพราะแค่หญ้าปากคอก ส่วนที่อดีตผอ.สพม.38 ระบุว่า เป็นช่วงรอยต่อ ก็เป็นการแก้ตัว ผมพร้อมยืนยัน เอกสารต่าง ๆ ทางกศจ.ตาก ได้ส่งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(คปภ.) และก.ค.ศ. ตามที่ขอมาแล้ว ซึ่งมีทั้งเอกสารหลักฐาน และคำชี้แจงสาเหตุว่าทำไมไม่อนุมัติการบรรจุแต่งตั้งทั้ง 2 ราย อย่างไรก็ตามทางกศจ.ตาก เข้าใจและห่วงใยครูทั้งสองและเข้าใจดีว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ก็ไม่สามารถอนุมัติสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายได้ ดังนั้น กศจ.ตากจึงได้ทำหนังสือขอหารือ คปภ. ที่มีรัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธาน ขอให้ใช้อำนาจวินิจฉัยบรรจุแต่งตั้งครูทั้ง 2 คนเป็นข้าราชการครู ตามมาตรา 51 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่จนถึงขณะนี้คปภ. ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมา”

อ่านเพิ่มเติม

Advertisement

-43 สพฐ.ตั้งกก.สอบวินัยร้ายแรง’มรกต’ ปมกศจ.ไม่อนุมัติบรรจุครู’แอน-วัลย์’
-42 ก.ค.ศ.ชี้ถ้า กศจ.สุโขทัยเรียกบรรจุลำดับ 18 ข้าม’ครูแอน-ครูวัลย์’จริง ส่อโมฆะ จี้ 4 หน่วยงานเร่งส่งข้อมูล
-41 อดีตผอ.สพม.38 ซัดรอยต่อโครงสร้าง ทำเรียกบรรจุครูสะดุด จี้ทบทวนมติกศจ.ตาก เยียวยา ‘ครูแอน-ครูวัลย์’
-40 ‘ครูวัลย์’ เล็งฟ้องให้ลำดับ 18 โมฆะ หึ่งมติกศจ.ตากส่อไม่ชอบกม. เหตุอำนาจบรรจุเป็นของ ‘ศธจ.’
-39 ‘ครูวัลย์-ครูแอน-มรกต’ แท็คทีมฟ้อง หลังเจอปล่อยข่าวจ่ายคนละ 7 แสนบรรจุร.ร.อุ้มผางฯ
-38 ‘มรกต’ไม่เครียด โดนตั้งกก.สอบวินัยปม ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ชวดบรรจุข้าราชการ ยันไม่เคยเรียกเงิน
-37 สั่งสอบวินัยอดีตผอ.สพม.38แล้ว ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ส่อวืดบรรจุ ‘มรกต’ยันไม่เคยเรียกรับประโยชน์
-36 ศธจ.สุโขทัย โบ้ยสพม.เขต 38 เร่งรัดผิดขั้นตอน ทำ2ครูชวดบรรจุ เชื่อไม่เจตนาทุจริต ปัญหาระยะเปลี่ยนผ่าน
-35 รมว.ศธ.สั่งสอบเพิ่มปมเรียกรับผลประโยชน์ บิ๊ก กพฐ.ขีดเส้น 1 สัปดาห์ชงผล’หมอธี’
-34 เปิดประตูสู่ร.ร.อุ้มผางฯ (คลิป)
-33 เบื้องหลัง ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ ทำไม?..ชวดบรรจุ “ครูผู้ช่วย”
-32 แย้มประตู ส่อง ร.ร.อุ้มผางฯ อยากได้ครูมาสอน
-31 ‘มรกต’ แจงปม กศจ.สุโขทัยเรียกลำดับ 18 ข้าม ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ ยันออกบัตรขรก.เป็นเรื่องอำนายความสะดวกให้ครู
-30 ขอข้อมูล’สพม.38-สพป.สุโขทัย2-กศจ.สุโขทัย-ตาก’ ชงก.ค.ศ.หาทางออกปม’ครูแอน-ครูวัลย์’ปลายพ.ย.นี้
-29 พบเงื่อนงำ ‘กศจ.สุโขทัย’ เรียกบรรจุลำดับ 18 ข้าม’ครูแอน-ครูวัลย์’ แม่ลั่นไม่เคย’วิ่งเต้น-จ่ายเงิน’ให้’ครูแอน’บรรจุ
-28 อดีตผอ.สพม.38 พร้อมแจงกก.สืบสวนฯ ลั่นไม่เคย ‘เรียก-รับเงิน’ ครูแอน-ครูวัลย์ ท้าคนปล่อยข่าว แสดงตัว
-27 ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ ฟ้องศาลปกครองแล้ว ก.ค.ศ.ชี้เป็นสิทธิ
-26 กก.สืบสวนฯ สรุป ‘บรรจุไม่ถูกต้อง เหตุข้ามขั้นตอน’ สพฐ.ชี้เขตออกบัตรขรก.’ครูแอน-ครูวัลย์’ก่อนอนุมัติ เป็นเรื่องปกติ
-25 เปิดไทม์ไลน์… ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ จากวันที่บรรจุ…สู่ฝันสลาย??

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image