“ปนัดดา”ชี้สร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ความดีชนะความชั่วได้

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ และเป็นประธานปิดโครงการปิ่นมาลาวิชาการ ‘เอกาทศวิชา เสริมสร้างปัญญาวุฒิ’ ครั้งที่ 2 และมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ณ หอประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

โดยม.ล.ปนัดดากล่าวตอนหนึ่งว่า “ลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาต้องช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้าง ‘สถานศึกษาคุณธรรม’ และ ‘ประเทศไทยคุณธรรม’ อันถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ความดีไม่มีวันสิ้นสุด เช่นเดียวกับความชั่วหรือความไม่ดีก็คงไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกัน แต่หากทุกคนช่วยกันสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้เกิดขึ้นเป็นหนึ่งเดียว เราย่อมสามารถเอาความถูกต้องหรือความดีชนะความไม่ถูกต้องหรือความชั่วได้ไม่ยาก เป็นกำลังใจและแบบอย่างที่ดีแก่กัน ไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้ หากแต่มีความเพียร ความมุ่งมั่น แก้ไขในสิ่งผิด ไม่ปฏิบัติต่อคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎระเบียบ”

“เช้าวันนี้ มีท่านอาจารย์อาวุโสถามข้าพเจ้าว่าเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว 2 ครั้ง แล้วมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มีความรู้สึกที่แตกต่างหรือมีข้อเหมือนอย่างไรบ้าง ข้าพเจ้าตอบไปว่า สิ่งเดียวที่วันนี้ขาดไปมาก คือ รำลึกถึงครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อนข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ และลูกหลานนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้เคยไปขับเคลื่อน ‘โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาโรงเรียนคุณธรรม’ ร่วมกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจ คือ ทั้งครู ศิษย์ ตลอดจนสมาคมครู-ผู้ปกครอง ที่ต้องเป็นหลักแก่ลูกหลานนักเรียนและสังคม นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าจะรำลึกถึงตลอดไป… แต่หากถามเรื่องระบบการทำงานของผู้ใช้อำนาจทางการบริหาร ข้าพเจ้ามีความชื่นชมกระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างมากในวันนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ เปี่ยมด้วยความรู้ มีเมตตาธรรมและสุจริตธรรม มีความชัดเจนมากในเรื่องธรรมาภิบาล ทั้งแนวคิดที่เป็นปฐมบทต่อการดำเนินนโยบายแห่งรัฐที่ยึดมั่นหลักคุณธรรมอย่างเคร่งครัด จริงใจและมีความเข้าใจต่อความรู้สึกของพี่น้องเพื่อนข้าราชการ ยังผลให้ไม่ใช่เพียงเฉพาะตัวข้าพเจ้า แต่หมายรวมถึงข้าราชการกระทรวงยุติธรรมต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการ เป็นข้าของแผ่นดิน”ม.ล.ปนัดดากล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon