สตง.แจงถูกกล่าวหาทำพิษสุนัขบ้าระบาดเป็นเรื่องเข้าใจคลาดเคลื่อน

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทักท้วงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วงปลายปี2557 และมีการกล่าวอ้างว่าทำให้ป้องกันพิษสุนัขบ้าของอปท.ต้องหยุดชะงักเป็นเวลา 1-2 ปี จนเป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงปี 2560 จนถึงปัจจุบัน สตง. ขอชี้แจงว่าน่าเป็นเรื่องที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ซึ่งสตง.ในฐานะองค์กรตรวจเงินแผ่นดินตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน สตง. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือเพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

นายประจักษ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ หลังจากที่กรมปศุสัตว์มีหนังสือหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอำนาจหน้าที่ของอปท.ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ในช่วงเดือนมกราคม 2558 สตง.ประชุมหาแนวทางร่วมกันกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค รวมทั้งผู้แทนจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายประจักษ์ กล่าวต่อว่า หลังจากประชุมอปท.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1203 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของอปท. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดว่า อปท.ในพื้นที่สามารถป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ และในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ทางจังหวัดมีหนังสือแจ้งไปยังนายอำเภอ และอปท.ต่างๆ ขอให้อปท.พิจารณาดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นไปตามผลการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“การกล่าวอ้างว่าการทักท้วงของ สตง. มีผลทำให้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของอปท.ต้องหยุดชะงักเป็นเวลา 1- 2ปี น่าจะคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง เนื่องจาก สตง. มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือเวียนแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือแจ้งไปยังนายอำเภอ และอปท.เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันแล้ว ” นายประจักษ์ กล่าว

นายประจักษ์กล่าวว่า ทั้งนี้ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 คณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยระบุว่าอปท.มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนหน้านี้ยังไม่มีระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อตามกฎหมายจัดตั้งอปท. อย่างไรก็ตามภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้ ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. พ.ศ. 2560 ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางที่ สตง. ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ และเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างสตง.และอปท.

นายประจักษ์กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งระบุว่าอปท.ไม่กล้าที่จะดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากเกรงว่าจะถูกทักท้วงจาก สตง. นั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ สตง. จะต้องประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยในเบื้องต้นจะมอบหมายให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทำความเข้าใจกับอปท.ในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon