เล็งเพิกถอนใบอนุญาตเถื่อนโรงแรมหรู(มีคลิป)

วันที่ 14 มีนาคม นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากกรณีกองช่างเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนเจ้าของโรงแรมขนาดใหญ่หลายราย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 แต่ตรวจสอบพบว่ามีปัญหาจากการใช้อาคารผิดประเภท โดยเทศบาลมีหนังสือแจ้งเตือนเจ้าของเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามลักษณะอาคารที่ใช้ประกอบกิจการโรงแรม นอกจากนั้นพบว่าโรงแรมขนาดใหญ่บางแห่งมีคำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร เนื่องจากขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยแต่นำไปประกอบกิจการโรงแรมเข้าข่ายอาคารที่จะต้องมีการควบคุมการใช้ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 สำหรับการขอใบอนุญาตกิจการโรงแรม จะต้องใช้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบ อ.1 สำหรับใบ อ.6 จะเป็นใบรับรองการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 แต่ล่าสุดพบว่าโรงแรมหลายแห่งมีการออกใบอนุญาตประกอบการกิจการโดยขาดหลักฐาน อ. 6 ยอมรับว่าเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งดำเนินการให้ถูกต้อง

“ ก่อนออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการโรงแรมต้องมีคณะกรรมการระดับจังหวัดไปตรวจสอบ ผู้ยื่นจะต้องมีเอกสารครบถ้วน และหลังจากพบว่ามีข้อบกพร่องจะเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบทั้งหมด เพื่อทำการเพิกถอนใบอนุญาตและเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนลงนามแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร หากพบว่ายังมีการฝ่าฝืนการใช้อาคารก็ต้องสั่งดำเนินคดี ผมยืนยันว่าไม่มีแนวทางช่วยเหลือข้าราชการบางรายที่ประพฤติชั่ว เพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคที่ผมเข้ามารับผิดชอบ ส่วนการต่อใบอนุญาตให้โรงแรมที่ไม่มี อ.6 ยอมรับว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดของหลักฐานในอดีต ดังนั้นจะต้องไปตรวจสอบตั้งแต่การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ขณะที่การออกใบอนุญาตโรงแรม ใบ อ. 6 เอกสารที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบเป็นชิ้นแรก ดังนั้น เมื่อมีปัญหาต้องสั่งดูเอกสารประกอบการขออนุญาตใหม่ทั้งหมด” นายสมพรกล่าว