“ฉัตรชัย”ตรวจงานกลุ่มจว.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี ประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง ระนอง และพังงา และรับทราบผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในภาพรวม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของจังหวัด ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการของรัฐ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและสะอาด โครงการไทยนิยมยั่งยืน/การแก้ไขและจัดระเบียบชายหาด การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ของจังหวัด การแก้ไขปัญหายางพารา/ปาล์มน้ำมันตกต่ำ/โครงการเกษตรแปลงใหญ่และข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ขณะเดียวกัน เพื่อจะได้มีการหารือร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆ ของจังหวัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำบริการของรัฐ ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการมีแผนการบริหารจัดการที่ดีตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชน


หลังการประชุม พล.อ.ฉัตรชัยและคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ณ บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง เยี่ยมชมการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ เยี่ยมชมบ้านพักโฮมสเตย์ เยี่ยมชมธนาคารหอยแครงเพื่อการท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแพเรือแคนูโดยชุมชน นอกจากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้ว ยังทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน